بررسی راهکارهای توسعه گردشگری شهری در ائران با استفاده از مدل تحلیلی SWOT موردمطالعه: شهر همدان

کارائی سامانه اطلاعات جغرافیائی در ارزیابی عملکرد پروژه های حفاظت آب،خاک و پوشش گیاهی(مطالعه موردی حوضه لیلان چای ملکان)
بررسی خصوصیات روانسنجی پرسشنامه طرحواره دردانش آموزان دوره راهنمائی
بررسی سیاست کیفری ائران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد با نگرش به کنوانسیون مریدا
تعلیق اجرای مجازات با رویکرد پیش گئری از تکرار جرم در نظام حقوقی ائران و انگلستان
ائران باستان ازنگاه مورخان اسلامی(تا قرن پنجم هجری)
?بررسی تاثئر کارائی شرکت بر بازدهی و ارزش سهام شرکت های پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران?.
تاثئر آموزش ساختار محور بر روی درستی کنش نوشتاری زبان آموزان زبان دوم در سطوح مختلف زبانی.
بررسی رابطه بین سیستم مدئریت ارتباط با مشتری (crm) با وفاداری مشتریان در صنعت بیمه (مطالعه موردی شرکت بیمه آسیا آذربایجان غربی)
رابطه ما بین خصوصیات زبان اموز و ویزگیهای زبانشناسی در نوشتار زبان اموزان ائرانی
بررسی تاثئر برنامه ی درسی قصه گویی و نمایش خلاق بر خلاقیت وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی شهر نجف آباد
استلزام انفرادی در برابر استلزام مشارکتی در کارکرد فعلیت محور: بررسی تاثئر در حیطه صحت دستوری و پیچیدگی زبانی در بافت پئرامونی زبان آموزی در
بررسی سندی و دلالی حدیث من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه
بررسی تاثئرو نقش دولت درتحقق اهداف اقتصاد اسلامی
*