مبانی و اصول ائرادات مطروحه اصحاب دعوی در حقوق ائران و منابع فقهی.

رابطه مالیات بر درآمد شرکتها و نرخ بیکاری در ائران
طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی تلفئقی آموزش زبان انگلیسی پایه های اول، دوم و سوم دوره ابتدائی
تجارت خدمات و رشد اقتصادی
تأثئر ساختار مالکیت و جریان وجه نقد بر سیاست سود سهام در شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی در رفتاردرمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی
تاثئر قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین
تحقیقی در باب انواع بازخورد اصلاحی نوشتاری در مدرسان ائرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ائران
تعیین عوامل عدم رشد ورزش همگانی از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اصفهان
بررسی تطبیقی حکمیت در فقه امامیه وداوری در قانون آئین دادرسی مدنی ائران
مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی و مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها
بررسی فضاهای آموزشی و مقایسه آن بااستانداردها در مدارس ابتدائی شهر ارومیه
اثر راهنماهایی پوششی معنائی و هم خانواده بر روی زبان اموزان ائرانی
*