آسیب شناسی برنامه درسی دینی از دیدگاه متخصصان و معلمان مدارس پسرانه متوسطه ناحیه 2 ارومیه

الصوره الفنیه فی شعر المقاومه الفلسطینیه (عزالدین المناصره نموذجاً)

بررسی علمی و کاربردی مواد مخدر و روان گردان در شهر تهران
The relationship between individual versus pair writing tasks and levels of fluency, complexity and accuracy in EFL writing by Iranian learners
بررسی و مقایسه خودکنترلی بالا و پایین در رابطه با شیوه های مقابله با استرس در میان دانشجویان دانشگاههای تهران
تحلیل شاخصهای پایداری محله ای در منطقه سه شهر اصفهان
غربت روح در مثنوی
بررسی مقایسه ای نظریه کنفوسیوس و فارابی درباره انسان و جامعه
رابطه احتیاط فقهی با اختلال روانی وسواس از منظر فقه امامیه و علم روان شناسی
بررسی عوامل موثر بر بهبود استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان آموزش و پرورش استان کرمان???????????
بررسی اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی
آرکائیسم در شعر دو تن از شاعران ادبیات مقاومت (قیصر امین پور و سیّد حسن حسینی)
بررسی رابطه اخلاق کاری با بهره وری نیروی انسانی (مطالعه در معاونت بهداشت شهرستان فسا)
*