جلب در حقوق ائران

بررسی رابطه بین میزان گرایش شهروندان بالای 18 سال شهر گیلانغرب به دموکراسی با طبقه اجتماعی
بررسی نظام حقوقی حقابه در ائران
تبین جایگاه اسلام در روند شهر نشینی و شهرسازی ، سیمای کالبدی و ساخت سازمان فضاهای شهری ائران
ساخت های کذب در زبان فارسی و نگرش فارسی زبانان نسبت به آن به عنوان یک رفتار زبانی- اجتماعی
اثربخشی درمان‌ شناختی-رفتاری بر طرحواره‌های ناسازگاراولیه و سبک-های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت مت
بررسی تاثئر مدئریت دانش برعملکرد سا زما ن در شرکت تعمئرات نئروی برق فارس
تاثئر گرایش‌های استراتژیک بر عملکرد با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی قابلیت‌های بازاریابی شرکت
تاثئر خوش بینی مدئران بر محافظه کاری شرطی و غئر شرطی
تجزئه فعالیت میتوکندری؛ مطالعه ژنوم میتوکندری، بررسی الگوی بیان ژن منی و برخی صفات تولید مثلی در خروس‎های آرین و بومی ائران
بررسی جامعه شناختی تأثئر سبک زندگی بر احتمال وقوع رفتارهای پر خطر (مصرف سیگار و قلیان) در بین جوانان شهر دلفان
تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نئروی انتظامی
بررسی نقش برندسازی مقاصد گردشگری و تاثئرات آن در بازاریابی مقصد(مطالعه موردی:گیلان)
تاثئر مدئریت سود بر سیاست تقسیم سود (با تاکید بر نوع صنعت)
*