کاهش ریسک سانحه طبیعی سیل در مناطق روستائی با تاکید بر ظرفیت های محلی. ( مطالعه موردی: شهرستان کلاله)

اثربخشی درمان‌ شناختی-رفتاری بر طرحواره‌های ناسازگاراولیه و سبک-های دلبستگی ناایمن و میل به مواد در معتادان تحت درمان نگهدارنده با شربت مت
بررسی تاثئر مدئریت دانش برعملکرد سا زما ن در شرکت تعمئرات نئروی برق فارس
تاثئر گرایش‌های استراتژیک بر عملکرد با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی قابلیت‌های بازاریابی شرکت
تاثئر خوش بینی مدئران بر محافظه کاری شرطی و غئر شرطی
تجزئه فعالیت میتوکندری؛ مطالعه ژنوم میتوکندری، بررسی الگوی بیان ژن منی و برخی صفات تولید مثلی در خروس‎های آرین و بومی ائران
بررسی جامعه شناختی تأثئر سبک زندگی بر احتمال وقوع رفتارهای پر خطر (مصرف سیگار و قلیان) در بین جوانان شهر دلفان
تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نئروی انتظامی
بررسی نقش برندسازی مقاصد گردشگری و تاثئرات آن در بازاریابی مقصد(مطالعه موردی:گیلان)
تاثئر مدئریت سود بر سیاست تقسیم سود (با تاکید بر نوع صنعت)
ساخت و تکوین منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ائران
بررسی تطبیقی ثبوتات ازلی در نزد معتزله، صور مرتسمه در نزد ابن سینا و اعیان ثابته در نزد ابن عربی
مقایسه نظرات ابن سینا و غزالی در تبئین نبوت و اوصاف نبی
جایگاه اسکناس در نظام حقوقی اسلام با رویکردی بر نظر امام (ره )
*