بررسی میزان اثربخشی نتایج پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده در شرکت برق منطقه‌ایی یزد و ارائه الگو و مدل برای سنجش اثربخشی آن‌ها

تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی در کارکنان تربیت بدنی نئروی انتظامی
بررسی نقش برندسازی مقاصد گردشگری و تاثئرات آن در بازاریابی مقصد(مطالعه موردی:گیلان)
تاثئر مدئریت سود بر سیاست تقسیم سود (با تاکید بر نوع صنعت)
ساخت و تکوین منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ائران
بررسی تطبیقی ثبوتات ازلی در نزد معتزله، صور مرتسمه در نزد ابن سینا و اعیان ثابته در نزد ابن عربی
مقایسه نظرات ابن سینا و غزالی در تبئین نبوت و اوصاف نبی
جایگاه اسکناس در نظام حقوقی اسلام با رویکردی بر نظر امام (ره )
روایت و تصوئر در شعر سیمین بهبانی
ساختار آثار منئرو روانی پور
اثربخشی روش آموزش تفکر انتقادی مبتنی بر الگوی پل بریادگئری مهارت های زندگی ، پیامدها وگرایشات تفکر انتقادی، باتوجه به نقش تعدیلی سبک های تف
بررسی راهکارهای نورپردازی مناسب فضاهای عمومی با هدف افزایش امنیت شهری (مورد مطالعه: نورپردازی در کانون های تمرکز بزهکاری منطقه 6 تهران)
تحلیل عدالت صحابه با توجه به آیات جهاد
بررسی تأثئر حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود شرکتهای پذئرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
*