بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر رفتار هنجارمند (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی نور آباد ممسنی)


بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر رفتار هنجارمند (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر دبیرستانی نور آباد ممسنی)
این پژوهش که بررسی شرایط موثر بر رفتار هنجارمند را در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان نورآباد ممسنی بررسی می کند؛ تاثیر متغیرهایی چون میزان نظارت خانواده،خودپنداره و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان را بر نحوه تغیرات رفتار هنجارمند در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی در شهرستان نورآباد ممسنی نشان می دهد.


بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار
پس از طرح فرضیات در این پژوهش، برای محاسبه حجم نمونه آماری لازم از فرمول کوکران هستفاده شد.


رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد تامین مالی خارجی درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حجم نمونه پس از محاسبه با هستفاده از فرمول کوکران، با توجه به خطای اندازه گیری 0/05 و سطح اطمینان 0/95 ، 200نفر بدست آمد.


بررسی تاثیر آموزش درس تفکر و پژوهش پایه ششم بر فراشناخت آنها
سپس با هستفاده از روش تحقیق پیمایشی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شد روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز در این تحقیق با هستفاده از نرم افزار spss می باشد که سپس ورود داده ها ابتدا با هستفاده از آمار توصیفی به خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف و تفسیر داده های جمع آوری شده از نمونه آماری پرداخته شد.سپس با هستفاده از آمار هستنباطی و رگرسیون به پیش بینی و تخمین واریانس متغیر وابسته بر پايه متغیرهای مستقل پرداخته شد.


بررسی تاثیر عوامل روانشناختی اجتماعی بر میزان موفقیت پروژه‏‌های توسعه روستایی با تاکید بر نقطه اتصال عوامل انسانی پروژه و جامعه محلی (نقد
نتیجه این تحقیق نشان داد که: 1ـ هر چه نظارت والدین بیشتر باشد افزایش رفتار هنجارمند و همنوایی با هنجارها بیشتر هست.


آثار تقابل عوضین در عقود معاوضی با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی
.2ـ هر چه میزان خودپنداره دانش آموزان بیشتر باشد افزایش رفتار هنجارمند نیز بیشتر خواهد بود.


بررسی رابطه‌ی بین ابعاد معنویت در محیط کار با ابعاد سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی در بین پرستاران زن بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه در سال 1393
.3ـ پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دانش آموزان بر رفتار هنجارمند اونها موثر هست هر چه پایگاه فرد بالاتر باشد همنوایی با هنجارها بیشتر هست.


تحلیل نقش تغییرات کالبدی- عملکردی در طول زمان بر هویت فضاهای شهری ( نمونه موردی: محدوده چهارباغ شهر مشهد )
4ـ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده ها بر نظارت در درون خانواده تاثیر می گذارد.


مطالعه تجربی ارزش اطلاعاتی داده‌های حسابداری ارائه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
5ـ وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی خانواده ها بر خود پنداره دانش آموزان تاثیر معنی دار دارد.

.6ـ نظارت در درون خانواده بر خود پنداره دانش آموزان تاثیرمعنادار دارد.
80 out of 100 based on 80 user ratings 530 reviews