اثربخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به موبایل در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران


اثربخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به موبایل در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران
تحقیق حاضر به اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به موبایل در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شهرستان تهران پرداخته هست.


تحلیل نقش تغییرات کالبدی- عملکردی در طول زمان بر هویت فضاهای شهری ( نمونه موردی: محدوده چهارباغ شهر مشهد )
فرضیه های تحقیق عبارتند از : 1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به موبایل می شود.


مطالعه تجربی ارزش اطلاعاتی داده‌های حسابداری ارائه شده توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2- پس از گذشت یک ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به موبایل تداوم خواهد داشت.ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان و آرمون وابستگی به موبایل یانگ هست.گروه نمونه شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان دخترانه منطقه 19 شهرستان تهران هست .این تحقیق از نوع همبستگی می باشد و بر پايه فرضیه ها و با هستفاده از روش رگرسیون این نتایج به دست آمده هست.


رابطه اضطراب و افسردگی مادران با اختلال رفتاری کودکان عقب مانده ذهنی
1- آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به موبایل می شود.


رابطه هوش معنوی و هوش فرهنگی با تعهدسازمانی دبیران مدارس متوسطه زرقان
2- پس از گذشت یک ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به موبایل تداوم خواهد داشت.


بررسی تأثیر اهرم مالی، سودآوری، اندازه شرکت و فرصت سرمایه‌گذاری بر سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت


دادگاه تجارت الکترونیکی ایران


78 out of 100 based on 43 user ratings 818 reviews