بررسی مفهوم امنیت با رویکردی بر مبانی سه‌گانه معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی(س)


بررسی مفهوم امنیت با رویکردی بر مبانی سه‌گانه معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی در اندیشه امام خمینی(س)
شناخت اندیشه متفکرانی که خارج از چهارچوب‌های رایج در علوم اجتماعی می‌اندیشیده‌اند، بدون علم و احاطه به تعریفی که اونها از هستی، انسان و جامعه ارائه داده‌اند، گاه می‌تواند زمینه پیدایش هستنتاج‌های گمراه نماينده و انحرافی باشد.


ارزیابی عملکرد کتابخانه های مرکزی دانشگاههای شهید بهشتی و الزهرا بر اساس دو مدل لیب کوال و مدل تعالی سازمانی
بر این پايه پژوهش حاضر با مطالعه مبانی سه‌گانه تقکرات امام به تدوین اصول و مبانی اندیشه ایشان در زمینه امنیت پرداخته؛ امنیت در اندیشه امام لوازم هست نه هدف.


بررسی مقایسه سطح خودتنظیمی و نگرش فرزند دختر به مادر در سه وضعیت شغلی مادران خانه‌دار، مشاغل خانگی و مشاغل اداری
کما اینکه کل سیاست نیز لوازم هست.


ارتباط بین مشارکت ورزشی و سرسختی با خودکارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
ابزاری در خدمت سیر الی الله در دنیای فانی طبیعت.


بررسی شرط حفظ مالکیت در عقد بیع
اگر حکومت را ظرفی بدانیم که ارزش‌های یک ملت در اون حفظ می‌شود و از قوه به فعلیت در می‌آید، امنیت کارکردش از لحاظ امام ایمن ساختن و هموار کردن این شرایط هست.


ارزیابی کیفی خدمات تحویل مدرک الکترونیکی کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی بر اساس مدل پیشنهادی
ضمن اینکه نگاه هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه امام منجر به این می‌شود که ایشان نگرشی همه جانبه به امنیت داشته باشد، امام امنیت را دالی پرمایه می‌پندارد که دامنه موضوعیت اون از نفس انسان و تضاد جنود شیطانی با رحمانی آغاز و مصادیق دیگر اون تا عینیات اجتماعی و به ویژه، روابط میان بازیگران نظام بین‌الملل بسط پیدا می‌کند، این گستردگی موضوعیت هست که تمامی جنبه‌های مادی و معنوی را در بر می‌گیرد و مبارزه‌ای همه جانبه و بی وقفه را ترسیم می‌کند که پیروز حقیقی اون به آرامش می‌رسد و مغلوب اون همواره در نا‌امنی هست.


تحلیل حقوقی خطر توسعه در حقوق اروپا، آمریکا و ایران
بنابراین، امنیت در فرمودمان امام خمینی(ره) مترادف با آرامش هست.


رابطه بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی و معدل کل دانش آموزان متوسطه


تقابل و تعامل اندیشه سیاسی آیت‌الله العظمی بروجردی با گروه فدائیان اسلام


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews