بررسی سطح سواد اطلاعاتی کتابداران و تاثیر آن بر آموزش و ارتقاء متقاضیان؛ مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومي ‌شهر زنجان


بررسی سطح سواد اطلاعاتی کتابداران و تاثیر آن بر آموزش و ارتقاء متقاضیان؛ مورد مطالعه کتابخانه‌های عمومي ‌شهر زنجان
هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومي‌شهر زنجان و تاثیر اون بر آموزش و ارتقاء مراجعان هست.


بررسی کتاب‌‌های فارسی (خوانداری دوره ابتدایی) از نظر دربرگیرندگی مفهوم خوش‌بینی
این پژوهش از نوع کاربردی و روش این پژوهش به صورت پیمایشی مي‌باشد.


بررسی مقایسه یادگیری ریاضی دانش‌آموزان کمیته امداد و عادی با توجه به طبقه‌بندی شناختی، عاطفی و روانی–حرکتی بلوم
جامعه پژوهش شامل 40 نفر از کتابداران کتابخانه‌های عمومي ‌شهر زنجان و 165 نفر از مراجعان کتابخانه‌های عمومي‌ مي‌باشد.


بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده و تاثیر آنها در یادگیری سازمانی در دانشگاه علم و فرهنگ
برای تحلیل نتایج از نرم افزار آماری علوم اجتماعی spss شده هست.


بررسی نگرش کتابداران عمومی استان خوزستان نسبت به فناوری اطلاعات و عوامل فردی موثر بر آن
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که، میانگین سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومي‌شهر زنجان 68/3 هست با توجه به اینکه در پرسشنامه مذکور از طیف لیکرت (1 تا 5) هستفاده شده هست،.


تدوین الگوی شایستگی کانونی تخصصی و سنجش آن در میان دانشجویان دوره ی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز،
در این سوال میانگین 68/3 سواد اطلاعاتی کتابداران نشان از اون دارد که سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومي‌شهر زنجان بالاتر از حد متوسط هست.


تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی آن با برنامه درسی رسمی (قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش
همچنین میانگین کلی آموزش سواد اطلاعاتی به مراجعان کتابخانه‌ها 14/3 به دست آمده هست که در سطح متوسط هست.


پیشنهاد چهارچوبی برای ارزیابی کیفی-کمی ترجمه با استفاده از مدل تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف: موردپژوهی دوترجمه از بوف کور
عمده آموزش‌های کتابداران به مراجعان شامل آموزش نحوه هستفاده از فهرستهای کتابخانه‌ا‌ی، آموزش جستجو و یافتن منابع اطلاعاتی چاپی، و آموزش جستجو و یافتن منابع اطلاعاتی الکترونیکی می‌باشد که میانگین اونها به ترتیب 05/3، 97/2 و 98/2 هست که حدودا در سطح متوسط و کمتر از متوسط برنامه دارند.


آسیب‌شناسی راهبردی سرای محلات منطقه 6 و راهکارهای توانمندسازی مدیریت محله در سال 1393 بر اساس مدل استراتژی SWOT و رویکرد ترکیبی AHP,TOPSIS
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که سطح مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومي‌شهر زنجان در حد زیاد و مطلوب برنامه دارد.

همچنین میزان آموزش مهارت‌‌های سواد اطلاعاتی به مراجعان در حد متوسط برنامه دارد.در نتیجه می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مهارت‌های سواد اطلاعاتی کتابداران زنجان جهت آموزش این مهارت‌ها در سطح نسبتا مطلوبی برنامه دارد


92 out of 100 based on 42 user ratings 242 reviews