تأثیر برنامه های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی: مطالعه موردی دانش آموزان دختر منطقه‌‌ی 5 ت


تأثیر برنامه های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی: مطالعه موردی دانش آموزان دختر منطقه‌‌ی 5 ت
تحقیق حاضر با هدف تأثیر برنامه های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات بر رشد اجتماعی دانش آموزان مقطع راهنمایی: مطالعه موردی دانش آموزان دختر منطقه‌‌ی 5 شهرستان تهران انجام شد.


اثربخشی روش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در سلامت روان، کیفیت زندگی، پذیرش درد و شدت آن در بیماران مبتلا به سردردهای تنشی مزمن
روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع مطالعه موردی بوده و به لحاظ هدف در زمرة تحقيقات كاربردي برنامه دارد.


تاثیر چرخه عمرشرکت برجریان نقد عملیاتی و عدم تقارن زمانی جریان نقد عملیاتی
اطلاعات مورد نياز از طريق مطالعات كتابخانه‌اي و پرسشنامه جمع‌آوري گرديد.


بررسی رابطه باورهای معرفت‌شناسی و تاب‌آوری: نقش واسطه‌گری معنای زندگی
جامعۀ آماری تحقیق حاضر را حدود 19700 دانش آموز دختر ساکن در محلات مختلف منطقۀ پنج شهرداری شهرستان تهران که دارای سرای محلات می‌باشد تشکیل می‌دادند.


تحلیل محتوای روزنامه‌های همشهری، ایران، اعتماد و جوان، بررسی تطبیقی خبرها و نظرهای رؤسای دوره‌های سوم و چهارم شورای اسلامی شهر تهران در سا
نمونه‌ی آماری تحقیق با توجه به روش تحقیق متشکل از 40 نفر از دانش‌آموزان دختر بود که در دو گروه کنترل و آزمایش 20 نفره تقسیم بندی شدند.


بررسی تأثیر جو سازمانی بر روحیه دبیران در دبیرستانهای دولتی پسرانه شهرری
برای جمع آوری اطلاعات افراد نمونه و سنجش میزان هر یک از متغیرها، از پرسشنامه هستاندارد رشد اجتماعی وایتزمن (1990) هستفاده شد.


بررسی مقایسه‌ای میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان خرم آبادی در سال‌های 84 و93
روايي صوری و محتوای پرسشنامه در تحقیقات نظری (1367)، شادفر (1377)، فروتن (1380) و امیرتاش (1385) مورد تأیید برنامه گرفته هست.


رابطه سبک‌های فرزندپروری و احترام به خود والدین با شادکامی فرزندان
در همین تحقیقات ضریب پایایی پرسشنامه از 0/81 تا 0/86 نقل شده هست.


رابطه فرهنگ مقاومتی و رشد علم و فن‌آوری
در تحقیق حاضر نیز پايايي پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برابر ( 0.89= α) بدست آمد.

نتایج پژوهش نشان داد میانگین رشد اجتماعی در گروه کنترل برابر 12/6 (3/9=SD) و در گروه آزمایش برابر 13/05 (5/4=SD) بود.

میانگین رشد اجتماعی در پس آزمون برای گروه کنترل برابر 12/9 (3/7=SD) و در گروه آزمایش برابر 14/9 (5/9=SD) بود.

به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها برای بررسی وضعیت رشد اجتماعی دانش آموزان از آزمون T یک نمونه ای هستفاده شد.

با در نظر گرفتن نمره 15 به عنوان نقطه برش رشد اجتماعی به دو سطح مطلوب و نامطلوب، نتایج آزمون t یک نمونه‌ای نشان داد که میانگین رشد اجتماعی دانش آموزان غیر مشارکت نماينده در برنامه‌های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات به طور معناداری کمتر از میانگین ثابت هست (0/014=t=-2/69، p).

همچنین نتایج آزمون t یک نمونه‌ای نشان داد که میانگین رشد اجتماعی دانش آموزان مشارکت نماينده در برنامه‌های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات اختلاف معناداری با میانگین ثابت ندارد (0/144=t=-1/9، p).برای بررسی نقش مشارکت در برنامه‌های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات در رشد اجتماعی دانش آموزان با انجام آزمون تحلیل کوواریانس در نمره پس آزمون رشد اجتماعی گروه کنترل و آزمایش تفاوت معنا داری مشاهده شد (F=21/6, P=0/001).

بنابراین می توان نتیجه گرفت که مشارکت دانش آموزان در برنامه‌های کارگروه ورزش و اوقات فراغت سرای محلات منطقه 5 شهرستان تهران بر رشد اجتماعی دانش آموزان اونها تأثیر مثبتی دارد.
66 out of 100 based on 51 user ratings 1076 reviews