مقایسه تاب‌آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانی در میان افراد قطع نخاع و افراد عادی


مقایسه تاب‌آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانی در میان افراد قطع نخاع و افراد عادی
هدف پژوهش حاضر، مقایسه تاب آوری ، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی روانی در میان افراد قطع نخاع و افرادی عادی می باشد.


نقش واسطه‌ای دلبستگی به همسر در ارتباط با دلبستگی به والدین، نظام ارزشی و عزت نفس جنسی در زنان شهر شیراز
مطالعه حاضر از نوع علی – مقایسه ای بود،آزمودنیهای پژوهش حاضر را 30 نفر از افراد قطع نخاع و 30 نفر از افراد عادی شهر شهرستان تهران تشکیل داده اند که به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و به کمک پرسشنامه تاب آوری، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده و پرسشنامه بهزیستی روانی ارزیابی شدند.


بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و انتخاب همسان همسری در بین دانشجویان مجرد دانشگاه پیام نور و آزاد شهرستان بهشهر و نکا
داده های پژوهش حاضر را به کمک آزمون های آماری میانگین و تحلیل تشخیص (اونالیز تشخیصی) تحلیل گردیدند.


بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بر مبنای مدل سروکوآل
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افراد قطع نخاع در مولفه های تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده با هم تفاوت دارند، یعنی اینکه میزان تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده افراد قطع نخاع بالاتر از افراد عادی بود.


بررسی تأثیر اینترنت در دانشگاه‌های برگزیده شهر تهران با تأکید بر مفهوم سرمایه فکری؛ (نمونه مورد مطالعه: گروه‌های آموزشی جامعه‌شناسی و مطا
و در مولفه بهزیستی روانی افراد قطع نخاع بالاتر از افراد عادی بودند ولی تفاوت از لحاظ آماری معنادار نبود.


ویژگی‌های داوری مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری
این بررسی نشان دهنده نقش موثر آرمان ها ، اهداف و انگیزه بالای افراد قطع نخاعی ناشی از جنگ، در ارتقای وضعیت روانشناختی اونها می باشد، این افراد به صورت داوطلبانه در جنگ حضور پیدا کرده و مشکلات و نتايج ناشی از جنگ را پذیرفته اند و به همین جهت می توان پیش بینی کرد که این افراد از تاب آوری و بهزیستی روانی بالاتری نسبت به افراد عادی برخوردار باشند.


سنجش و ارزیابی کارایی نسبی کتابخانه‌های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سال 1391 با استفاده از روش تحلیل پوششی داد
و همچنین در این بررسی نقش موثر حمایت اجتماعی در ارتقای وضعیت روانشناختی افراد قطع نخاعی نشان داده شد.


مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به رفتارهای نوع‌دوستانه در بین شهروندان همدانی


نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی: شهر قم)


80 out of 100 based on 60 user ratings 1010 reviews