طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی آموزش قرآن کریم در دوره‌ی ابتدایی


طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی آموزش قرآن کریم در دوره‌ی ابتدایی
این پژوهش با هدف طراحی و ارزشیابی اثربخشی الگوی آموزش قراون کریم در دوره ی ابتدایی صورت گرفته هست.


بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان با جو روانی-اجتماعی کلاس در تعامل با جنسیت در دوره متوسطه شهر تبریز
در راستای تحقق و دستیابی به این مهم، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی هستفاده شد.


بررسی القای تجارب هیجانی بر عملکرد حافظه کاری بر اساس باورهای فراشناخت افراد
در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوای هستقرایی و در روش کمی از طرح شبه آزمایشی گروه آزمایش – گروه کنترل با طرح پیش آزمون – پس آزمون هستفاده گردید.


بررسی ارتباط انگیزش و توان بالقوه انگیزشی با تمایل به ادامه همکاری داوطلبان در اعضای هیئت اسکیت استان های کشور
در بخش کیفی پژوهش، اسناد ، مقالات، کتب، متن های هستخراج شده از مصاحبه با کارشناسان، اساتید، معلمان، والدین و دانش آموزان و هم محتوایی که پس از مشاهده از شرایط کلاس که به شیوه هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای هستقرایی برنامه گرفتند و در پایان 7 مقوله نهایی، نقش معلم، هنر و زیبانگری، روش های تدریس، محتوا، تلفیق لفظ-مفهوم، ارزشیابی و رسانه آموزشی هستخراج گردیدند.


بررسی رابطه بین واکنش‌های شناختی، عاطفی، رفتاری با تاثیر لکنت بر تجربه زندگی افراد دارای لکنت و اثر‌بخشی آموزش روش MBSR بر بهبود این واکنش‌ه
ابتدا الگوی مفهومی که در برگیرنده ی همه این عناصر بود طراحی و سپس الگوی روندی آموزش قراون کریم که الگویی کاملا کاربردی و کلاسی می باشد طراحی و تدوین گردید.


اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری و اضطراب مادران کودکان دارای اختلال یادگیری
از ویژگی های این الگو می توان به بومی بودن، توجه به ویژگی های مخاطبان، علمی بودن، سادگی، واقع نگری و رویکرد فعال در آموزش و یادگیری اشاره کرد.


بازخورد آموزش‎یاران پیش‎دبستانی‎ی شهر کاشان به پرورش و آموزش، و پیوند آن با گستره‎ی دانش‎آموخته‎گی
هم چنین برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب عناصرآموزش عمومی قراون کریم در دوره ی ابتدایی از منظر اهداف ، محتوا، روش ها و فنون تدریس، شیوه های ارزشیابی، نقش معلمان و شناسایی وضعیت موجود آموزش قراون کریم در کشور های اسلامی در دوره ی ابتدایی از روش تحقیق کیفی هستفاده شد.


ارزیابی رابطه‌ی میان هزینه‌های پژوهشی طرح‌های تحقیقاتی انجام شده و اثربخشی آن‌ها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برای بررسی وضعیت موجود عناصر آموزشی مورد نظر، ضروری بود تا بدانیم وضعیت مطلوب این عناصر آموزشی از چه ویژگی ها و شاخص هایی برخوردار می باشند.


مطالعه‌ی تطبیقی ضرورت‌ها، زیرساخت‌ها و ملزومات ایجاد و توسعه‌ی رصدخانه‌های علم، فناوری و نوآوری در ایران و رصدخانه‌های منتخب و ارائه‌ی
در این راستا، پس از تحلیل محتوای کیفی، به تدوین مقوله ها و شاخص ها در قالب پنج چک لیست محقق ساخته جهت بررسی وضعیت موجود عناصر آموزشی مورد نظر پرداخته شد.

پس از تدوین چک لیست، کتب درسی دوره ی ابتدایی، کتاب مبانی و روش آموزش قراون در دوره ی ابتدایی و هم چنین کتاب معلم آموزش قراون از سوی متخصصان و کارشناسان قراونی مورد ارزیابی و تعیین وضعیت شدند.

نتایج حاصل از این بخش در تدوین و تکمیل الگوی روندی بکارگرفته شد.

روایی چک لیست ها از طریق بررسی متخصصان و پایایی اونها با هستفاده از آلفای کرونباخ به دست آمد.

برای بررسی اعتبار درونی و بیرونی الگوی مفهومی و روندی از پرسشنامه محقق ساخته هستفاده شد که روایی اون از طریق بررسی متخصصان و پایایی اونها با هستفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 70/0 و 81/0 به دست آمد.

نمونه پژوهش در بخش اعتباریابی درونی 15 نفر از متخصصان فناوری آموزشی و علوم قراونی و در بخش اعتباریابی بیرونی 40 نفر از دانش آموزان سال ششم ابتدایی بودند که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول تحصیل بودند.

در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار هستفاده شد.

به منظور آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل کوواریانس و تحلیل اندازه‌های تکرار شده چند متغیری هستفاده شده هست.

نتایج نشان داد در فرضیه اصلی تفاوت میانگین نمره کل آزمودنی‌ها در گروه کنترل و آزمایش معنی‌دار هست.

بنابراین می‌توان فرمود آموزش روندی توانسته هست بر نمره کل آزمودنی‌ها تاثیر معنی‌دار داشته باشد.

بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تأیید می‌شود.

در فرضیه فرعی، میانگین هر سه زیرمقیاس یادگیری قراون کریم در گروه‌های کنترل و آزمایش در وقت پیش‌آزمون با هم تفاوت معنی‌داری ندارد اما در وقت پس‌آزمون بین میانگین‌های مذکور تفاوت معنی‌داری به وجود آمده هست.

به عبارت دیگر سپس ارائه متغیر مستقل در گروه آزمایشی و عدم ارائه اون در گروه کنترل، نتایج به دست آمده در پس آزمون نشان داد که گروه آزمایش تحت تاثیرمثبت الگوی روندی واقع شدند.
54 out of 100 based on 49 user ratings 224 reviews