ملی‌گرایی و سیاستگذاری ملی در دوره رضا شاه (1320-1304)


ملی‌گرایی و سیاستگذاری ملی در دوره رضا شاه (1320-1304)
ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی، جنبش یا نظریه بیشترین توجهش را به ایجاد دولتی می‌کند که اعضای اون کانون وفاداریشان را ملت می‌دانند.


رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی با سبک های رهبری مدیران
آموزه ناسیونالیسم هیچ سیاستی را نه به صورت ایجابی تایید و نه سیاستی را به صورت سلبی نفی نمی‌کند، ولی مهمترین اهداف ناسیونالیسم ایجاد وحدت ملی با توسل به هویت ملی و نهایتاً هستقلال ملی هست.


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم در بین زنان (با تأکید بر فضاهای شهر اهواز)
تنوع عناصر سازنده هویت ملی چون زبان، تاریخ مشترک، سرزمین، نژاد، قانون مشترک، قومیت از سویی و گوناگونی ارزش‌ها در جوامع مختلف، سیاستهای رسیدن به اهداف مذکور را با توجه به نوع جامعه و شخصیت سیاستمداران متنوع می‌نماید.


وارسی مقدماتی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدرسه محور بر کاهش اضطراب کودکان
سوالی که این پژوهش قصد پاسخگویی به اون را دارد این هست؛ سیاستگذاری ملی در دوره‌ی رضاشاه(1304-1320) چه نسبتی با ناسیونالیسم دارد؟ این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی هست و رابطه بین متغیر اصلی و فرعی از نوع همبستگی و همخوانی هست و سعی دارد تا میزان همبستگی سیاست‌های رضاشاه را با مولفه‌های ناسیونالیسم بسنجد.


بررسی امکان استقرار مدل تعالی آموزش و توسعه ایران در سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران


تحلیل رابطه میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان ومیزان اختراعات ثبت شده در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال های 2008- 2013


80 out of 100 based on 50 user ratings 1250 reviews

بررسی عملکرد پژوهش‌سرای دانش آموزی از دیدگاه عوامل پژوهش‌سرا، مدیران و دبیران شهرستان‌های استان تهران
بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش و فرایند تولید دانش: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مقایسه صدور و انتقال اسناد تجاری با تبدیل تعهد
نقش تشخیصی مؤلفه‌های شناختی ترس از ارزیابی مثبت، ترس از ارزیابی منفی، کمال گرایی و توجه معطوف به خود در اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال پرخور
مقایسه باورهای ارتباطی و نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه‌دار شهرستان مرودشت
مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی بر کاهش درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن
بررسی تطبیقی عوامل عقب ماندگی مسلمین و راه‌های برون رفت از آن در آراء فتح الله گولن و علی شریعتی
بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر پایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان منطقه 1 شهر کرمانشاه
تحلیل حقوقی حق حضانت در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391
*