بررسی انتقادی نظریه‌های دولت در تبیین دولت در جمهوری اسلامی ایران


بررسی انتقادی نظریه‌های دولت در تبیین دولت در جمهوری اسلامی ایران
موضوع پایان نامه نقد نظریه‌های دولت در تبیین دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.


وارسی مقدماتی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدرسه محور بر کاهش اضطراب کودکان
در این پایان‌نامه نظریاتی که درمورد جمهوری اسلامی ایران چه درداخل وچه خارج از قبیل نظریه دولت پوپولیستی، اقتدارگرانوساز، رانتیر، الیگارشی و...


بررسی امکان استقرار مدل تعالی آموزش و توسعه ایران در سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران
مطرح شد، ذکرگردید.


تحلیل رابطه میان تولیدات علمی کشورهای برتر جهان ومیزان اختراعات ثبت شده در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سال های 2008- 2013
سوال اصلی پایان نامه این هست که، دولتهای پس ازانقلاب اسلامی برپايه چه نظریاتی تبیین شده اندوباتوجه به نظریه دولت مطلوب حضرت امام ره دارای چه مشکلات وچه نقدهایی براونهاوارداست؟ و فرضیه پایان نامه عبارت هست از: از نظر امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، معیاردولت مطلوب، به لحاط مفهومی جمهوری اسلامی مبتنی برولایت فقیه، به لحاظ منشا، امت سالاری دینی، به لحاظ ماهیت، مشروطه قانونی، خدمتگزار، قانون مدار، عادل واسلامی، به لحاظ اهداف، توجه به هردوبعدمادی ومعنوی جامعه، به لحاظ ساختار، تفکیک قوا، وبه لحاظ اندازه نظارتی وتعاملی بوده هست؛ اما دولتهای پس ازانقلاب اسلامی رامی توان برپايه نظریات دولت لیبرال دموکراسی سکولار،نیمه سوسیالیستی _اسلامی مداخله گرا،تکنوکرات مداخله گرا،دموکراتیک امت سالاراسلامی وپوپولیسم اقتدارگرا می توان تفسیرکرد.


بررسی عملکرد پژوهش‌سرای دانش آموزی از دیدگاه عوامل پژوهش‌سرا، مدیران و دبیران شهرستان‌های استان تهران
در فصل اول ضمن تعریف مفهوم دولت که منظورهمان تعریف سیاسی (حکومت)است، به اهداف، کارویژه‌هاواصول دولت پرداخته شد..


بررسی رابطه بین راهبردهای مدیریت دانش و فرایند تولید دانش: مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
در ایران روند تحول دولت از ملوک الطوایفی، هستبدادی، مشروطه، دیکتاتوری آغاز و به دولت آرمانی امام(ره) که همان جمهوری اسلامی مبتنی برولایت فقیه هست، ختم شد.


مقایسه صدور و انتقال اسناد تجاری با تبدیل تعهد
در این فصل معیارهای دولت مطلوب امام ذکر شد.


نقش تشخیصی مؤلفه‌های شناختی ترس از ارزیابی مثبت، ترس از ارزیابی منفی، کمال گرایی و توجه معطوف به خود در اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال پرخور
اما پس از فوت امام(ره) روندتحول دولت مسیر یکنواختی راطی نکرد و با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند؛ که درفصل سوم این روند و تظبیق یا عدم تطبیق این دولت‌ها با معیاهای دولت امام و نقد نظریه‌های دولت ،بحث خواهد شد.


مقایسه باورهای ارتباطی و نظام ارزشی در زنان فرهنگی و خانه‌دار شهرستان مرودشت66 out of 100 based on 21 user ratings 446 reviews