ارزیابی اثربخشی اهداف فرهنگی هنری آموزش و پرورش و رابطه ی آن با مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر جویم فارس


ارزیابی اثربخشی اهداف فرهنگی هنری آموزش و پرورش و رابطه ی آن با مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر جویم فارس
پژوهش حاضر با هداف ارزیابی اثربخشی اهداف فرهنگی هنری و رابطه اون با مهارت اجتماعی در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرجویم فارس انجام گرفته هست.


تحلیل مقایسه‌ای بهره‌وری پژوهشی و جایگاه بین‌المللی موسسه‌های پژوهشی ایران در حوزه علوم پایه براساس شاخص‌های چندگانه و ارائه مدل برای ا
روش پژوهش این تحقیق توصیفی-پیمایشی و توصیفی از نوع همبستگی بود.


مقایسه‌ی اختلالات عاطفی-رفتاری در کودکان با زایمان‌های طبیعی و سزارین
جامعه آماری موردنظر پژوهش کلیهدانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر جویم فارس در سال تحصیلی 92-93 به تعداد 310 نفر بود که در این پژوهش به علت کمی تعداد و پیش بینی %ی برای ریزش پرسشنامه و دیگری تمایل محقق به دقت یافته های پژوهش، نمونه گیری صورت نگرفت، بنابراین نمونه برابر جامعه بود.


تدوین مدل ساختاری بهزیستی روانی بر اساس سبک دلبستگی به والدین با میانجی‌گری دلبستگی بزرگسالی، دلبستگی به خدا و شفقت به خود
برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه هستفااده شده هست.


عنوان اختصاص مقیاس در صفات متقابل مدرج به وسیله پیش انگاره سازهای واژگانی
پرسشنامه اول که مربوط به اثربخشی اهداف فرهنگی هنری آموزش و پرورش بود، از نوع محقق ساخته بود و پرسشنامه دوم پرسشنامه مهارت اجتماعی بود که برای اندازه گیری مهارت اجتماعی مورد هستفاده برنامه گرفته هست.


مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین‌الملل
برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین، انحراف هستاندارد و آمار هستنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تی تست تک /روهی و رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن هستفاده شده هست.


بررسی کارایی درونی مدارس فنی و حرفه‌ای شهرستان شوش و حومه طی سالهای 92-1389
یافته های تحقیق نشان داده هست که اهداف فرهنگی هنری آموزش و پرورش در دوره ی متوسطه در شهر جویم فارس تحقق یافته هست و اگرچه همه ی اهداف تحقق یافته اند، میزان تحقق اون ها یکسان نیست و رتبه های متفاوتی دارند.


اصول حاکم بر شیوه های جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون وین و اصول حقوق قراردادهای اروپا
همچنین یافته ها نشان داده هست که دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه شهر جویم از مهارت اجتماعی بالایی برخوردار هستند و بین میزان اثربخشی اهداف فرهنگی هنری و مهارت اجتماعی در سطح0/001 رابطه معنادار وجود دارد.


بررسی مقایسه‌ی هوش معنوی و تاب‌آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی72 out of 100 based on 57 user ratings 782 reviews