تأثیر هیجان ها و القای هیجانی بر رفتار اطلاع یابی کاربران و تعیین الگوی انتساب هیجان ها بر اساس نظریه انتساب (اِسناد) وینر


تأثیر هیجان ها و القای هیجانی بر رفتار اطلاع یابی کاربران و تعیین الگوی انتساب هیجان ها بر اساس نظریه انتساب (اِسناد) وینر




نظام‌های بازیابی اطلاعات باید به گونه‌ای طراحی شوند که مبتنی بر ویژگی‌های جسمی و روانی جستجوگران بوده و رضایت، کاربرپسندی و تعامل بیشتری را برای کاربران و طراحان نظام به دنبال داشته باشند.


اوراسیاگرایی روسی و همگرایی در منطقه اوراسیای مرکزی
از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی هیجان‌های کاربران در مراحل مختلف بازیابی اطلاعات، بر مبنای مدل بازیابی اطلاعات در محیط وب و همچنین، شناخت هیجان‌های فرعی کاربران پس از اتمام جستجو، بر پايه مدل انتساب هیجان‌های وینر انجام شد.


بررسی رابطه بین سبک های هویت با منبع کنترل و انگیزه پیشرفت در دانش آموران دبیرستان دخترانه شهر ارسنجان
از نظر روش‌شناسی، پژوهش حاضر آزمایشی و از نظر نوع کاربردی هست.


مطالعه تحولی حل مسئله اجتماعی، ابراز وجود، امید به زندگی و نشخوار فکری در زنان
جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) در مقطع کارشناسی ارشد رشته‌های علوم انسانی، تشکیل می‌دادند.


جبران خسارت توسط بیمه‌گر در خسارات ناشی از حمل و نقل
نمونه آماری جامعه پژوهش، شامل 72 دانشجو بود که در 3 گروه مورد آزمون برنامه گرفتند: 30 نفر گروه اصلی آزمون و دو گروه 21 نفره به عنوان گروه‌های القای هیجانی مثبت و منفی.


تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی بر بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حجم نمونه با هستفاده از نرم افزار G*Power و بر پايه روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعیین شد.


رابطه عمل به باورهای مذهبی و رشد اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه سوم ‏متوسطه شهرستان اقلید ‏
گردآوری داده‌ها با هستــفاده از: پرسشــنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و سابقه کار با اینترنت، پرسشنامه‌ی سبک‌های اسنادی، پرسشنامه‌ی پس از جستجو، پرسشنامه موفقیت / شکست در بازیابی اطلاعات، فایل‌های ثبت رخداد (تحلیل نقل داد و گرفت)، مقیاس عواطف مثبت و منفی (PANAS)، پایگاه تصاویر عاطفی ژنو (GAPED) و تصاویر ضبط شده از چهره کاربران، صورت گرفت.


نقش خودکارآمدی معلمان ابتدایی شهرستان بیرجند در پذیرش تغییر برنامه درسی
یافته‌های پژوهش نشان داد که: 1- انطباق داده‌های گردآوری شده بر پايه مدل بازیابی اطلاعات در وب چو، دتلور و ترنبال (2000) نشان داد که در مرحله‌ی جستجوی آغازین، هیجان ترس و در مرحله پیوندیابی، هیجان‌های منفی در مجموع با 3/49% بیشترین میزان فراوانی را داشتند.


بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی مدیران دوره ابتدایی شهر تهران
همچنین در دو مرحله‌ی مرور و تمایز، هیجان شادی بیش از سایر هیجان‌ها مشاهده شدند.

2- بین هیجان‌های مختلف کاربران در مراحل چهارگانه‌ی بازیابی اطلاعات، رابطه معناداری مشاهده شد.

3- اسناد موفقیت‌ها و شکست‌ها به علت‌های درونی در بین هر سه گروه مورد آزمون، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد که بر پايه نظریه‌ی وینر، این اسناد در موفقیت، هیجان فرعی غرور و در شکست، دو هیجان فرعی گناه و شرمساری را به دنبال داشت.

همچنین، آزمودنی‌ها، عامل تلاش را اصلی‌ترین علت موفقیت خود در بازیابی اطلاعات می‌دانستند که این انتساب، هیجان فرعـــی امـــید را برای این افراد در پی داشـــت.

4- بررسی هیجان‌های کاربران در جستجوهای انجام شده نیز نشان داد که در جستجوی ساده، هیجان شادی بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجان بروز داده شده توسط آزمودنی‌ها و در جستجوی دشوار نیز هیجان‌های غم و عصبانیت به ترتیب بیشترین و هیجان تنفر، کمترین هیجانی بود که توسط اونان بــروز داده شد.

در مجــموع هیجان‌های منفی (ترس، عصبانیت، غم و تنفر) در جستجوی دشوار بیشتر از جستجوی ساده بود و بین سطح دشواری وظایف جستجــو و نوع هیجان‌های کاربران رابطه معنا اری وجود داشت.

5- بین دو گروه آزمودنی‌ با القای هیجانی مثبت و منفی، تفاوت معناداری بین عملکرد اونان در جستجوی ساده وجود نداشت، اما در جستجوی دشوار، این تفاوت معنادار بود.

6- بررسی میانگین رضایت کلی آزمودنی‌های دو گروه مثبت و منفی نشان داد که میانگین رضایت گروه مثبت، هم در جستجوی ساده و هم در جستجوی دشوار نسبت به گروه منفی، اندکی بیشـــتر بود، اما این تفاوت معنادار نبود.

7- آزمودنی‌های دارای سبک اسناد درونی، نسبت به آزمودنی‌های سبک اسناد بیرونی، دارای رضایتمندی بیشتری بودند.

همچنین، آزمودنی‌هایی که در بازیابی اطلاعات، موفقیت خود را به توانایی خویش نســـبت داده‌ بودند، نسبت به افرادی که انتساب‌های دیگری داشتند، دارای میزان رضایت بیشتری بودند.

8- آخرین یافته پژوهش نیز نشان داد که بین الگوی کلی انتساب هیجان‌های کاربران و الگوی انتساب هیجان‌های اونان در بازیابی اطلاعات، در جستجوی ســاده رابطه‌ای معناداری وجود ندارد، اما این رابطه در جستجوی دشوار و مجموع دو جستجو، رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می‌دهند که نظـام‌های بازیابی اطلاعات و یا واسط‌های اطلاعاتی (همانند کتابداران) باید بتوانــند با کم‌رنگ کردن و یا از بین‌بردن ضعف‌های کاربران در بازیابی اطلاعات و فراهم‌نمودن تهمیداتی همانند: راهنماها، اصطلاحنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جستجو، زمینه‌ی ارتـقای توانمند‌های کاربران در بازیابی اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایتمندی کاربران را فراهم نمایند تا اونان موفقیت خود را مدیون توانایی‌های خویش که عاملی درونی و پایدار هست، بدانند تا بدین وسیله خودکارآمدی و عزت نفس اونان افزایش یابد.




78 out of 100 based on 63 user ratings 788 reviews