رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان معتاد شهر یاسوج


رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان معتاد شهر یاسوج
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد شهر یاسوج بود.


بررسی رابطه طرح واره‌های ناسازگار اولیه و کمال گرایی با اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه نیمسال تحصیلی 94-93
به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای اون از روش همبستگی هستفاده شد.


نقش تروریسم دولت رژیم صهیونیستی در گسترش تروریسم در خاورمیانه
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معتادین شهر یاسوج در سال 94-1393 بود که با هستفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر از مردان متاهل معتاد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.


نقش مناطق آزاد در توسعه گرشگری درمانی (مطالعه موردی: منطقه آزاد اروند)
برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967)، پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامسون و واکر (1983) هستفاده شد.


تحولات دفاع مشروع در حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسش‌نامه‌‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه به شیوه هموقت هستفاده شد.


بررسی آلکسی تایمیا و تاثیر روان درمانی بدنی بر ویژگی‌های عصب روانشناختی بیماران تحت عمل قلب باز
نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیت و عزت نفس با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


تأثیرآموزش مدیریت خشم به والدین کودکان دارای نشانه‌های بیش‌فعالی نارسایی توجه بر بهبود روابط والد-‌کودک
همچینین از بین ابعاد ویژگی های شخصیتی بین روان‌نژدی با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه منفی و معنادار و بین برون‌گرایی و توافق‌پذیری با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


استقلال قوا در فرآیند بودجه‌نویسی
از بین ابعاد عزت نفس بین بعدهای عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی با صمیمیت زناشویی مردان متأهل معتاد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.


بررسی رابطه علی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد ساختار سازمانی با نوآوری و عملکرد شغلی با میانجی‌گری هوش سازمانی در کارکنان ستاد شرکت ذوب آهن اصف
علاوه بر این یافته های پژوهش نشان داد روان‌نژدی به طور منفی قادر به پیش-بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می‌باشد و برون‌گرایی و توافق پذیری به طور مثبت قادر به پیش‌بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می‌باشند و همچنین بعدهای عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس خانوادگی به طور مثبت قادر به پیش‌بینی صمیمت زناشویی مردان متأهل معتاد می‌باشند.
78 out of 100 based on 43 user ratings 1118 reviews