رابطه بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی و معدل کل دانش آموزان متوسطه


رابطه بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی و معدل کل دانش آموزان متوسطه
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی و معدل کل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه انجام شد.


ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان در مسیر تربیت معلم به منزله‌ی پژوهشگر
به این منظور تعداد 120 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان پاکدشت بصورت روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند .


اثربخشی آموزش مهارت‌های خودکنترلی از طریق نمایش عروسکی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای
برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه مجزا از هم: 1)پرسش نامه هستراتژیهای انگیزش برای یادگیری پنتریچ و دی گروت (1990).


بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان هتل های 4 و 5 ستاره شهرهای اصفهان و تهران
2)پرسش نامه دانش آموزی مرکز بین المللی روند مطالعات ریاضی و علوم (تیمز، 2003)، هستفاده شد.


مقایسه میزان عملکرد تحصیلی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان دارای نگرشهای مذهبی متفاوت در سال سوم متوسطه ناحیه یک شهر شیراز
برای تحلیل دادها آزمون ضریب همبستگی،آزمون t مستقل و معناداری رگرسیون ، مورد هستفاده برنامه گرفت.


اثربخشی واقعیت درمانی گروهی در افسردگی و عزت نفس دانش آموزان دختر محروم از پدر مقطع متوسطه شهرستان اقلید
یافته‌های پژوهش نشان داد: بین نگرش به ریاضی و باورهای انگیزشی و خرده مقیاس‌های باورهای انگیزشی با نمره درس ریاضی رابطه معنی دار وجود دارد.


بررسی رابطه برنامه‌های تلویزیون بر سرمایه‌های اجتماعی دانش‌آموزان (مطالعه موردی: دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان های ورامین و قرچک)
همچنین رابطه بین نگرش به ریاضی و معدل کل ونمره درس ریاضی معنی دار هست.


تبیین و تحلیل مبانی انسان شناسی اسلامی تحول در علوم انسانی و دلالت های تربیتی آن
بین باورهای انگیزشی و معدل کل و نمره درس ریاضی نیز رابطه معنی دار یافت شد.


نظریه قدرت در قرآن کریم
بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر نگرش به ریاضی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

بین دانش آموزان دختر و پسر از نظر باورهای انگیزشی وخرده مقیاس های باورهای انگیزشی تفاوت معنی دار وجود دارد.

بطوریکه در خرده مقیاس های خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر بالاتر از دانش آموزان دختر هست اما میانگین ارزشگذاری درونی در دانش آموزان دختر بالاتر از دانش آموزان پسر هست.
54 out of 100 based on 49 user ratings 1124 reviews