تأثیر روند روابط سیاسی ایران و عربستان در روند چالش های بین شیعیان و سلفی‌ها (1357-1392)


تأثیر روند روابط سیاسی ایران و عربستان در روند چالش های بین شیعیان و سلفی‌ها (1357-1392)
در سالهای اخیر، درگیری و تنش مذهبی در جهان اسلام به اوج خود رسیده هست.


شناسایی عوامل موثر بر بی‌تفاوتی اجتماعی در بین جوانان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی)
در دو سوی این منازعه شیعیان و سلفی ها برنامه دارند.


مقایسه تعارض والد –کودک، مشکلات روانشناختی و کیفیت روابط زناشویی در مادران کودکان بیش فعال و عادی
ایران و حجاز تأثیر به سزایی بر دو جریان شیعه و سلفی دارند، بر اين پايه سوال اصلي اين پژوهش اين هست كه : فراز و فرود روابط ایران و حجاز در مقاطع مختلف (1357 تا 1392ه.ش)چه تأثیری بر افزایش یا کاهش تنش، میان جریان های سلفی و شیعه در جهان اسلام داشته هست؟ براي جواب به اين سوال ابتدا از يكسو به بررسي روند فراز و فرود روابط دو کشور مذكور در دو دوره وقتی قبل و سپس انقلاب اسلامی ایران، پرداختيم و از سايشان ديگر چالش های دو جریان سلفي و شيعي در دوره های وقتی مذکور بررسي شده هست و در نهايت با روش مقايسه اي تاثير روابط دوكشور بر فراز و فرود چالشها ي دو جريان مذهبي بررسي و تحليل شده هست يافته هاي تحقيق حاكيست كه روابط ایران و حجاز هرچند تأثیراتی محدود بر چالش میان دو جریان سلفي و شيعي در جهان اسلام داشته هست اما نمي توان اون را عامل اصلی افزایش یا کاهش چالشها میان سلفی ها و شیعیان در جهان اسلام دانست .


بررسی تاثیر آموزش بر استقرار مدل تعالی (EFQM) در یک سازمان نظامی


نقش BAS و BIS-FFFS در نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی


54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews