مقایسه رویه‌های عملی اداره تصفیه با موازین قانونی


مقایسه رویه‌های عملی اداره تصفیه با موازین قانونی
یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با اون هست .


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
از اونجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر برنامه می دهد .


رابطه بین ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با اهداف پیشرفت
دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با اون هست .


مطالعه گرایش جوانان به رابطه خارج از چارچوب ازدواج دو جنس و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن
رویه عملی اداره تصفیه در مورد تاجر ورشکسته در دو مرحله صورت می گیرد : مرحله اول : اقدامات و وظایف اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم ورشکستگی اداره تصفیه در راستای حفظ منافع و مصالح ورشکسته و بستانکاران ، حکم ورشکستگی را به طور موقت اجرا می کند (417 ق .


نسبت‌سنجی آسیب‌‌پذیری اقتصادی متقابل ایران و اتحادیه اروپا
ت)، که اجرای موقت حکم ورشکستگی با توجه به رویه عملی موجود در اداره و نظریه مشورتی اداره حقوقی ، شامل اقدامات تامینی ( شناسایی و صورت برداری و مهر و موم و ...) غیر از فروش اموال می باشد .


بازنمایی شخصیت‌های زنان به عنوان کنش‌گران اجتماعی در رمان‌های سیمین دانشور بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی
مرحله دوم : اقدامات و وظایف اداره تصفیه سپس قطعیت حکم ورشکستگی در این مرحله اداره تصفیه سپس اقدامات جهت حفاظت و جمع آوری اموال ورشکسته و تشریفات لازم برای دعوت طلبکاران و تشخیص مطالبات واقعی انجام شد ، در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام به فروش اموال ورشکسته می نماید تا کلیه دارایی ورشکسته را به صورت نقد و قابل تقسیم غرمایی در هیئت طلبکاران در آورد و با تقسیم اموال بین طلبکاران طبق ماده 49 ق .


بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی شهر اهواز
ت .


متغیرهای موثر بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر تغییرات سال‌های 1391-2
ا .


بررسی اثرات اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری بر ادراکات جامعه میزبان، مطالعه موردی شهرستان بابلسر
و ، خاتمه ورشکستگی را فراخوان کند .در این رساله با توجه به رویه عملی اداره تصفیه در ابتدا به بررسی رژیم حقوقی تصفیه در ایران پرداخته شده و سپس اون به اقدامات اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم و در آخر به اقدامات اداره سپس قطعیت حکم پرداخته شده تا از این رهگذر بتوان رویه عملی اداره تصفیه را با موازین قانونی بررسی کرده و ایرادات رویه عملی و نواقص قانونی را یافت و برای حل مشکلات و نواقص موجود پیشنهاداتی داده شود


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews