رابطه استرس ادراک‌شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه‌ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله‌ای


رابطه استرس ادراک‌شده و شدت وابستگی به مواد: نقش واسطه‌ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله‌ای
ژوهش حاضر به منظور تعیین نقش واسطه‌ای معنویت، حس انسجام و راهبردهای مقابله‌ای در رابطه بین هسترس ادراکشده و شدت وابستگی به مواد انجام شد.


بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی بیماران سرطانی شهر اهواز
طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی هست.


متغیرهای موثر بر تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر تغییرات سال‌های 1391-2
نمونه‌ آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر مردان مصرف‌نماينده مواد افیونی مراجعه‌نماينده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان مینودشت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری در ‌دسترس انتخاب و مورد مطالعه برنامه گرفتند.


بررسی اثرات اجتماعی فرهنگی توسعه گردشگری بر ادراکات جامعه میزبان، مطالعه موردی شهرستان بابلسر
به منظور جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه نیمه ‌ساختار‌یافته شاخص شدت اعتیاد و پرسشنامه‌های شدت هسترس ادراک‌شده، حس انسجام، معنویت، راهبردهای مقابله‌ای هستفاده شد.


سبک‌های دلبستگی به عنوان پیش‎بین‌های عاطفه مثبت، عاطفه منفی و نگرانی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
داده‌های به‌دست آمده با هستفاده از برنامه‌های SPSS و لیزرل و با هستفاده از روش تحلیل مسیر مورد تجزیه‌و‌تحلیل برنامه گرفت.


بررسی تاثیر رتبه‌بندی مشتریان در کاهش حجم مطالبات معوق در بانکها (مطالعه موردی: بانک صادرات)
نتایج پژوهش نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده‌های تجربی برازش کافی ندارد و اینکه از بین متغیر‌های معنویت، حس انسجام و پاسخ‌های مقابله‌ای، متغیرهای معنویت و راهبرد مقابله-ای متمرکز بر هیجان در رابطه بین هسترس ادراک‌شده و شدت وابستگی به مواد میانجی‌گری می‌نمايند.


لزوم عقود و شروط از منظر قرآن و سنت
با توجه به نتایج این پژوهش و تأیید نقش میانجی‌گری معنویت و راهبرد مقابله‌ای متمرکز بر هیجان در رابطه بین هسترس ادراک‌شده و شدت وابستگی به مواد، تقویت این متغیرها ممکن هست در کمک به افراد در درمان سوءمصرف مواد برای مدیریت علائم هسترس مفید باشد؛ اگرچه برای تعیین عواملی که باعث می‌شوند که معنویت و راهبرد‌های مقابله‌ای از طریق اون‌ها در ارتباط بین هسترس و شدت وابستگی به مواد میانجی‌گری نمايند، به مطالعات بیشتری نیاز هست.


فرصت‌های تنوع قومی در ایران برای تحکیم هویت و امنیت ملی


بررسی موانع و راه‌کارهای توسعه و گسترش عدالت آموزشی از منظر مدیران, دبیران و کارشناسان آموزش و پرورش (مطالعه موردی شهر ساری)


66 out of 100 based on 31 user ratings 806 reviews