پیش‌گیری از بازبزه‌کاری مجرمین خطرناک با رویکردی به سیاست کیفری ایران


پیش‌گیری از بازبزه‌کاری مجرمین خطرناک با رویکردی به سیاست کیفری ایران
سیاست کیفری نوین در راستای کنترل جرم‌های خشونت‌بار، از ابزارها و ضمانت اجراهای قهرآمیز و سرکوب‌گرانه‌ای بهره می‌گیرد.


مقایسه سیستم‌های مغزی – رفتاری و راهبردهای مقابله‌ای در افراد معتاد با عود و بدون عود
افزایش روزافزون جرم‌های خشونت‌بار و عدم اثربخشی برنامه‌های اصلاح و درمان در پیش‌گیری از بازبزه‌کاری مجرمین، جرم‌شناسان، حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان را بر اون داشته تا به دنبال راه‌حلی برای خروج از این بن‌بست باشند.


بررسی نقش مصر در امنیت منطقه‌ای خاورمیانه (بررسی موردی جنگ ایران و عراق)
ظهور جنبش‌های بازگشت به کیفر را شاید بتوان به عنوان کلید معمایی دانست که موجبات ترس و وحشت شهروندان و اختلال در امنیت روانی جامعه را فراهم آورده هست.


هویت و سیاست خارجی تقابل گرایانه عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران
امروزه اتخاذ تدابیر و ضمانت اجراهای مشدد و سرکوب‌گرانه، روی‌کردی سخت‌گیرانه به سیاست کیفری نوین بخشیده هست.


بررسی رابطه‌ی بین جهت‌گیری اهداف پیشرفت اجتماعی و احساس تنهایی با پیشرفت تحصیلی
سیاست کیفری نوین در پوشش پیش‌گیری از بازبزه‌کاری، وضع قانون‌های جزایی تشدیدیافته و اعمال کیفرهای سنگین بر مرتکبین جرم‌های خطرناک را به عنوان راه‌کار جهت برون‌رفت از فضای ناآرام جنایی امروزی پیش‌بینی می‌نماید.


مطالعه تطبیقی تعیین اجرای تعهدات متعدد با ماهیت یکسان در حقوق ایران و حقوق اروپایی
بررسی و مطالعه نظریه‌های عدالت هستحقاقی، عدالت سنجشی و سیاست سلب توان بزه‌کاری که بارقه‌هایی از جنبش‌ بازگشت به کیفر و عدم تساهل در برابر مجرمین خطرناک هستند ما را به این امر رهنمون می-سازند که سیاست کیفری نوین در کشورهای غربی و ایران با طرد و خنثی‌سازی مرتکبین جرم‌های خطرناک، می‌کوشد تا جوّی مساعد و به دور از ترس از بزه‌دیده واقع شدن، ایجاد و پایه‌های حاکمیت عدالت کیفری را بر جامعه تحکیم نماید.


بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
در واقع با تحلیل توصیفی و نظری سیاست‌ها و راهبردهایی که نظریات جرم‌شناسی بر سیستم عدالت کیفری بازتاب نموده‌اند به این نتیجه دست خواهیم یافت که پیش‌گیری از بازرخداد جرم‌های خطرناک، غالبا با روی‌کردی سخت‌گیرانه و قهرآمیز میسر می‌باشد.


نقش حقوق بین‌الملل در حمایت و ارتقاء اخلاق پزشکی


پیش‌بینی کمک طلبی تحصیلی براساس هدف‌های پیشرفت و هدف‌های اجتماعی در دانش‌آموزان اول دبیرستان شهر اصفهان در سال تحصیلی 94-1393


60 out of 100 based on 45 user ratings 920 reviews