رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره با رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دبیرستانی


رابطه ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره با رفتارهای پرخطر دانش‌آموزان دبیرستانی
هدف اصلی پژوهش تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی وخود پنداره با رفتارهای پرخطر در دانش آموزان بود که در قالب یک طرح توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد.


تجربه‌ی زیسته‌ی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه کردستان در فیس بوک)
از میان دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 2 شهر شهرستان تهران بر پايه جدول کرجسی مورگان تعداد 192 نفر به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند.


مطالعه شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین نمرات رفتارهای پرخطر با خودپنداره در دانش آموزان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.


بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی مدیران براساس تست کتل و مشکلات کاری آن‌ها در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 88-87
نتایج تحقیق نشان داد: الف- بین نمرات ویژگی شخصیتی روان رنجوری و رفتار پرخطر همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.


بررسی ترجمه‌پذیری اثر اقتباسی فیلم "اینجا بدون من" از دیدگاه نشانه‌شناسی لایه‌ای
ب- بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری، قادر به پیش بینی رفتارهای پرخطر در دانش آموزان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد .


مطالعه تطبیقی وضعیت حرفه ای و نظام تربیت معلم کلاس های چندپایه ایران با کانادا، یونان و اندونزی
ولی بین ویژگی های شخصیتی مسئولیت پذیری و رفتار پرخطر و انعطاف پذیری و رفتار پرخطر همبستگی دیده شد.


ضرر و زیان ناشی از جرم در حقوق ایران و انگلیس
خودپنداره و ویژگی شخصیتی روان رنجوری، توانست به پیش بینی رفتارهای پرخطر در دانش آموزان بپردازد.


نقش مطبوعات در نوگرایی و تجددخواهی در ایران (بررسی موردی روزنامه حبل‌المتین)
توصیه می شود با هستفاده از روش های مختلف آموزشی نسبت به تقویت خودپنداره مثبت دانش آموزان اقدام شود.


نقش رسانه‌های گروهی در سیاست کیفری عوام‌گرا
از روانشناسان آموزشی هستفاده بیشتری برای آموزش رفتارهای مثبت بهره گرفته شود و مباحث روانشناسی کاربردی در آموزش های مربیان پرورشی بیشتر مورد توجه برنامه گیرد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی نیز ارایه شده هست.

واژه های کلیدی: ویژگی های شخصیتی، رفتارهای پرخطر، خوپنداره، ویژگی های شخصیتی


66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews