تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی آن با برنامه درسی رسمی (قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش


تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی آن با برنامه درسی رسمی (قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش
کنجکاوی یک حالت افزایش یافته ی علاقه هست که منجر به اکتشاف می شود و در ایجاد انگیزه ی تحقیق اهمّیت زیادی دارد.


ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در ایران -مطالعه موردی: پلیس جامعه محور تهران و مقایسه آن با پلیس جامعه محور در آمریکا
امروزه پرورش کنجکاوی در یادگیرندگان چالشی هست که معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت با اون رو به رو هستند.


بازخورد فیلمسازان به پرورش‌شناسی و پرورش‌بنیادی فیلم‌های ساخته شده برای کودکان ایرانی
از این رو پژوهش حاضر با هدف « تبیین مولفه های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی و میزان همخوانی اون با برنامه درسی رسمی(قصد شده) پایه ی ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان» انجام شده هست.


اثر سازماندهی تمرین بر یادگیری مهارت پیچیده دریبل بسکتبال و عدم تقارن کارکردی در اندام فوقانی دختران 10 تا 12 سال
روش این پژوهش شامل دو بخش توصیفی- تحلیلی و توصیفی- پیمایشی هست.


اثربخشی آموزش مهارت همدلی در مهارت‌های اجتماعی و نارسایی هیجانی مددجویان سنین 18 تا 25 زندان مرکزی استان بوشهر
بدین معنا که در گام اول ابتدا با مطالعه مبانی نظری و مقایسه اون ها با هم، مولفه های کنجکاوی هستخراج و سپس ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی مشخص شده هست.


رابطه‌ی رفتارهای مهار گرایانه‌ی زوجین و کارکرد خانواده
در مرحله کمّی پژوهش، پس از تبدیل ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی به گویه ها و تدوین پرسشنامه محقق ساخته به منظور بررسی میزان همخوانی برنامه درسی رسمی پایه ششم با برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی در بین 26 نفر از معلمان و 242 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه ی ششم ابتدایی اجرا شد.


بررسی عوامل موثر در جلب رضایت بازدیدکنندگان پارک جنگلی چغاسبز ایلام
معلمان به روش سرشماری و دانش آموزان با هستفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر پايه فرمول کوکران به عنوان نمونه تعیین شدند.


بررسی تأثیر مولفه‌های حمایت اجتماعی از سالمندان بازنشسته بر شادکامی اجتماعی آنان (مطالعه موردی کانون بازنشستگان جمهوری اسلامی ایران)
برای تجزیه و تحلیل داده های کمّی از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین ، % و ...) و آمار هستنباطی(تی تک گروهی، رتبه بندی فریدمن، تی مستقل، تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون شفه) و در هر دو سطح از نرم افزار آماری SPSS.V.21 هستفاده شده هست.


نمود، نفی و رابطهء آنها در زبان فارسی از منظر زبان‌شناسی شناختی
طبق یافته های پژوهش، مولفه های کنجکاوی شامل 4 مولفه انگیزش، رفتار کندوکاوانه، ویژگی های محرک و ویژگی های شخصی مربوط به کنجکاوی هست.

در این پژوهش میزان همخوانی برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی با برنامه درسی رسمی(قصد شده) از دیدگاه معلمان و دانش آموزان به لحاظ مطلوبیت بیشتر از سطح متوسط ارزیابی شد.

لذا با در نظر گرفتن میانگین نظری 5/2 و ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر کنجکاوی می توان فرمود که هدف برنامه درسی رسمی پایه ی ششم ابتدایی، افزایش حس کنجکاوی دانش آموزان و میل به انجام تحقیق می باشد.

نتایج نشان می دهد که نظام آموزشی جدید تا حدی توانسته هست نقصان نظام آموزشی قبلی که در دوره دبیرستان در حال اجراست را برطرف نماید و روحیه ی پرسشگری و حس کنجکاوی را تقویت نماید.

بدین منظور از یک سو آشنایی معلمان با روش های فعال تدریس(حل مسئله، یادگیری اکتشافی، کاوشگری، برنامه فلسفه برای کودکان و ...) و انواع روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و از سوی دیگر توجه به محتوای کتاب های درسی جهت یادگیری عمیق و معنادار می تواند در این راه موثر باشد.
54 out of 100 based on 19 user ratings 494 reviews