تبیین و تحلیل وضعیت فعالیت های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن


تبیین و تحلیل وضعیت فعالیت های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن
ترویج علم نیاز ضروری برای ایجاد ارتباط بین متخصصان با عموم و متخصصان سایر رشته‌ها هست و این ارتباط بویژه در حوزه علوم پزشکی و سلامت از اهمیت بیشتری برخوردار هست.


بررسی نسبت جنبش اخوان المسلمین مصر با دمکراسی
با توجه به این نکته، هدف از انجام این پژوهش، مطالعه و تبیین فعالیت‌های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران طی سال‌های1388-1392 و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود فعالیت‌های ترویجی در حوزه پزشکی و سلامت هست.


استراتژی عربستان سعودی در مقابل افزایش حضور و نفوذ ایران در خاورمیانه در سالهای 2001-2011 مطالعه موردی عراق و بحرین
این پژوهش از نوع تحلیلی هست و با هستفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده هست.


پیش‌بینی نوآوری سازمانی براساس هوش معنوی و سبک های مدیریت در بین مدیران مدارس متوسطه دوره اول شهر یاسوج
جامعه پژوهش کلیه‌ی170 نفر اعضای هیأت علمی سه دانشکده بهداشت، تغذیه و رژیم-شناسی و توانبخشی هست که این سه دانشکده به صورت هدفمند از میان دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران انتخاب و مورد بررسی برنامه گرفته‌اند.


رابطه تفکرات غیر منطقی و سبک‌های هویت با رشد اخلاقی
علت این انتخاب احتمال بیشتر انجام فعالیت‌‌های ترویجی در این سه دانشکده بوده هست.


ساخت و هنجاریابی فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته‌ی شنیداری
لوازم گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی هست.


جایگاه تنوع فرهنگی در هویت مشترک اروپایی
تجزیه و تحلیل داده‌ها با هستفاده از آمار توصیفی و آزمون هستنباطی( همبستگی پیرسون) صورت گرفته هست.


مقایسه پاسخ‌های افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب با افراد سالم به کارتهای رورشاخ
یافته‌های حاصل از ارزیابی فعالیت‌های ترویج علم اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان تهران نشان داد که مجموع فعالیت‌های ترویج علم در طی سال‌های مورد مطالعه 4451 مورد بوده هست، از این میان، بالاترین میزان فعالیت، انتشار مقاله در مجله (05/80 %) و پس از اون در کنفرانس‌ها (85/8 %) و مصاحبه (79/4 %) بوده هست.


نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه‌های برنامه درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آن‌ها
فعالیت‌های ترویجی طی دوره پنج ساله 1388-1392 روند صعودی داشته هست و بیشترین میزان فعالیت در میان مردان(77 %) بوده هست و گروه سنی 51-60 سال بیشترین میزان فعالیت را داشته‌اند.

همچنین بین فعالیت‌های ترویج علم و مرتبه علمی همبستگی منفی و ضعیف وجود داشت.

و بین فعالیت‌های ترویج علم و سن همبستگی مثبت و قوی بوده هست.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد اعضای هیأت علمی علوم پزشکی بایستی اطلاعات ترویجی خود را از طریق فناوری‌های نوین به طیف وسیعی از مخاطبان انتقال دهند و ارتباط خود را جهت ترویج یافته‌های علمی با خبرنگاران و رابطان علمی و کتابداران گسترش دهند.
72 out of 100 based on 37 user ratings 62 reviews