بررسی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با توجه به اثر ارزش‌ها و نقش ویژگی های شخصیتی مصرف کننده


بررسی عوامل موثر بر خرید اینترنتی با توجه به اثر ارزش‌ها و نقش ویژگی های شخصیتی مصرف کننده
خرید برخط و خرده‌فروشی اینترنتی دو مقوله عمده از تجارت الکترونیک می‌باشند.


پیش‌بینی استرس تحصیلی بر اساس خود‌کارآمدی و ادراک از محیط کلاس بر روی دانش آموزان شهرستان ممسنی در سال تحصیلی93-92
با توجه به رشد سریع و گسترده‌ی ابزارهای برخط دیجیتال نظیر موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها، و سهولت برنامه گرفتن در فضای مجازی، خرید و فروش برخط و خرده‌فروشی اینترنتی بستری جذاب برای کارآفرینی ایجاد کرده هست.


بررسی جرایم سمعی و بصری در حقوق کیفری ایران
آمارها نشان می‌دهد در سه ماهه اول سال 2014 بیش از 5.8% از خرده‌فروشی درآمریکا از طریق اینترنت انجام شده و بعلاوه رشد خرده‌فروشی اینترنتی 16 برابر خرده‌فروشی سنتی بوده هست.


نقش روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان در جذب مشتریان بانکی شهر تهران
ولی با این حال، در کشور ما شرکت‌ها هنوز هم با چالش عدم هستقبال چشمگیر افراد از این شیوه خرید روبرو هستند.


بررسی جایگاه سازمان تخصصی یونیدو (سازمان صنعتی و توسعه ملل متحد) در توسعه اقتصادی و صنعتی ایران
لذا شناسایی شرایط موثر برخرید اینترنتی موضوعی حیاتی برای کنشگران این عرصه می‌باشد.


بررسی رابطه سبک‌های حل تعارض و سبک زندگی با صمیمیت زناشویی زوجین شاغل آموزش و پرورش شهرستان قشم
این تحقیق با هدف مطالعه شرایط موثر بر خرید اینترنتی مصرف-نماينده با توجه به اثر ارزش‌های مصرف‌نماينده و نقش ویژگی‌های شخصیتی وی، و با روش تحقیق پیمایشی به بررسی جامعه آماری افرادی که حداقل یکبار خرید اینترنتی داشته‌اند، پرداخته هست.


مقایسه مهارت‌های زندگی و باورهای مذهبی دانش‌آموزان دارای آسیب‌های رفتاری با دانش‌آموزان عادی مدارس متوسطه نظری شهر شیراز
برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از بررسی روابط علت و معلولی بر مبنای روش مدلسازی معادلات ساختاری از طریق نرم افزار LISRELو برای بررسی روابط متغیر تعدیل‌گر از نرم‌افزار SMART PLS هستفاده شده هست.


بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش با کنترل‌کنندگی متغیرهای اندازه و حاکمیت شرکتی بر سودآوری شرکت‌ها
نتایج نشان می‌دهد که نوجویی مصرف-نماينده، امنیت، حریم خصوصی بر نیت خرید مجدد اینترنتی تأثیر مثبت دارند.


نقص نظریه ذهن در بیماران دوقطبی نوع یک
همچنان بنا بر یافته‌های تحقیق، ویژگی‌های شخصیتی بر نیت خرید مجدد اینترنتی تأثیری ندارد.

و ارزش‌های مصرف‌نماينده اثری بر متغیرها و نیت خرید مجدد اینترنتی نداشت.
66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews