بررسی دفاعیات غیر مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران


بررسی دفاعیات غیر مصرح در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تطبیق آن با مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران
در حقوق جزای بین الملل نیز همانند حقوق داخلی، وجود شرایط مختلفی سبب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می گردد.


بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران مدارس دوره متوسطه شهر اقلید
دادگاه کیفری بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نبوده؛ لذا در مواد 31 تا 33 پايه نامه رم برخی از این دفاعیات از قبیل دفاع مشروع، مستی، اکراه، اختلالات روانی و ...را صراحتاً برشمرده هست.


بررسی حقوق مالی و غیر مالی زوجین با تکیه بر قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391
اما دفاعیات در عرصه حقوق بین الملل کیفری و علی الخصوص پايه نامه رم به موارد فوق الذکر منحصر نبوده؛ چنانچه بند 3 ماده 31 پايه نامه اشعار می دارد: «علاوه برموارد تصریح شده در پايه نامه، دادگاه می تواند در وقت محاکمه، سایر شرایط نافی مسئولیت کیفری را که ناشی از حقوق قابل اجرا، مذکور در ماده 21 می باشند، را مد نظر برنامه دهد».


بررسی راه کارهای کیفیت بخشی به آموزش‌های ضمن خدمت در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ماده 21 نیز طرح دفاعیاتی که خارج از قواعد دادرسی و ادله دادگاه کیفری بین المللی آمده و ناشی از حقوق قابل اجرا و یا برخاسته از قوانین ملی نظام های حقوقی دنیا بوده را مورد پذیرش برنامه داده هست.


بررسی رابطه بین هوش معنوی با شادکامی در میان کودکان بی‌سرپرست شهرستان ارومیه
از جمله مصادیق دفاعیات غیر مصرح، دفاع مقابله به مثل، رضایت و صغر سن هست.ردپای دفاع مقابله به مثل را در رویه قضایی محکمه نظامی بین المللی نورنبرگ می توان یافت.


تهدید در حقوق کیفری ایران
رضایت و صغر سن نیز که همواره در اکثر سیستم های حقوقی دنیا به عنوان یک دفاع مورد پذیرش بوده اند.


بررسی نقش ویژگی‌های شغلی و نقش های شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران
در عرصه حقوق داخلی نیز در مباحث مربوط به حقوق اسلامی از دیرباز آموزه (چشم در مقابل چشم و گوش درمقابل گوش) به عنوان یک حق فطری و طبیعی برای مجنیُ علیه مورد پذیرش برنامه گرفته هست و از سوی دیگر رضایت مجنیُ علیه و کودکی نیز همواره از اسباب معافیت از مسئولیت کیفری محسوب می گشته هست.


تحلیل مردم‌شناختی محتوای قباله‌های ازدواج در دوران معاصر (مطالعه موردی: تهران - دوره‌ قاجار و پهلوی)
لذا نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی-توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی دفاعیات غیر مصرح در عرصه حقوق بین الملل کیفری خصوصاً دادگاه کیفری بین المللی و تطبیق اون با مفاهیم مشابه در حقوق کیفری ایران هست.


اثربخشی درمان فراشناختی (MCT) بر کاهش فعالیت‌های مزاحم شناختی افراد دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر (GAD)78 out of 100 based on 23 user ratings 398 reviews