رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اشتباه حکمی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری


رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اشتباه حکمی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری
در حقوق اسلام جهل و اشتباه در موضوع يکي از علل عدم مسئوليت و از موارد معذوريت شمرده مي شود و در جهل و اشتباه در حکم نيز بر خلاف حقوق موضوعه در جايي که ناشي از قصور و تقصير و قوه قاهره و امثال اون باشد پذيرفته شده هست.


تهدید در حقوق کیفری ایران
ازاين رو در اين تحقيق به بيان ديدگاههاي فقهي و دکترين حقوقي در اين زمينه پرداخته شده هست و نقش علم به قانون به عنوان شرط ثبوت مسئوليت کيفري مورد بررسي برنامه گرفته هست.


بررسی نقش ویژگی‌های شغلی و نقش های شغلی در پیش بینی اشتیاق شغلی دبیران
و موضع قانونگذار در قانون مجازات اسلامي 1392 در اين خصوص به عنوان شرط تحمل مجازات مورد پذيرش برنامه گرفته هست.


تحلیل مردم‌شناختی محتوای قباله‌های ازدواج در دوران معاصر (مطالعه موردی: تهران - دوره‌ قاجار و پهلوی)
و در ماده 155 قانون مذکور جهل به قانون را رافع مسئوليت کيفري ندانسته مگر در موارد هستثتايي که صراحتا در اين ماده بيان نموده .


اثربخشی درمان فراشناختی (MCT) بر کاهش فعالیت‌های مزاحم شناختی افراد دارای نشانه‌های اختلال اضطراب فراگیر (GAD)
علاوه بر اينکه قانونگذار در مورد اشتباه و جهل ، اشتباه در ميزان مجازات را نيز رافع مسئوليت کيفري نمي داند.


برآورد تقاضای آموزش در مناطق شهری ایران با استفاده از تابع تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS)
همينطور با توجه به نظريات فقهي مختلف و قانونگذاري جديد و پذيرش اعمال قاعده درء و تسري اون به تمامي جرايم در مادۀ 120 قانون مذکور فرموده مي شود که اشتباه حکمي علاوه بر اينکه در حدود مورد پذيرش برنامه گرفته هست و رافع مسئوليت هست و مواد قانوني نيز به اون صراحت دارد در خصوص ساير جرايم و مجازات ها نيز در صورت اثبات ادعاي متهم قابل اعمال مي باشد هرچند که در قوانين گذشته صراحتا هيچ مادۀ قانوني به اون اختصاص نداشته اما رايشانه قضايي موجود در اين زمينه به پذيرش ضمني اون خبر مي دهد از اين رو با توجه به قانون گذاري جديد فرموده شد موادي هم که در ارتباط با مادۀ 155 قانون مذکور مورد تصايشانب برنامه گرفته اختصاص به فصل ششم از اين قانون دارد که در عمل موافقان و مخالفان بسياري را در بين حقوقدانان در زمينه مزايا و معايب اون در اجرا به خود اختصاص داده هست.


اثربخشی خانواده‌درمانی قدرت‌محور بر امید، استرس، اضطراب و افسردگی در خانواده‌های دارای کودکان مبتلا به سرطان


شرح تفسیر و تحلیل خطبه‌های حضرت زینب (س) و دلالت‌های تربیتی آن


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews