بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم در بین زنان (با تأکید بر فضاهای شهر اهواز)


بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم در بین زنان (با تأکید بر فضاهای شهر اهواز)
امروزه ترس از جرم در بین زنان به واقعیت اجتماعی متمایز و حتی مهمتر از خود جرم تبديل شده و موضوعی هست که بحث امنیت در شهرها را به چالش کشیده و بدین سبب مورد توجه محققین علوم اجتماعی و جرم‌شناسی برنامه گرفته هست.


تاثیر کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه‌ی منطقه 4 تهران، و نگرش آنها نسبت به این فناو
رساله حاضر با هدف بررسی شرایط اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی موثر بر ترس از جرم در بین زنان انجام گرفته هست.


بررسی جایگاه قانونی و جرم‌شناختی طرح ارتقاء امنیت اجتماعی
در این پژوهش، نظر بر این هست که ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر ترس از جرم زنان مؤثر هست و این شرایط به نوبه‌ی خود در ارتباط با ویژگی‌های زمینه‌ای موجد سطوح متفاوتی از ترس از جرم می‌گردد.


سنجش اهداف واکنش جزایی در دادگاه های اصفهان و شیراز
چارچوب نظری تحقیق برگرفته از آراء اسکار نیومن، ویلسون و کلینگ، بورسیک و گراسمیک، تدرابرت گر، باري بوزان، ال ايشانور و تالكوت پارسنز و ...


مطالعه تطبیقی حمایت کیفری از محیط زیست در حقوق ایران و انگلیس
می‌باشد.


بررسی جامعه‌شناختی الگوهای اندیشه روشنفکری در ایران معاصر
تحقیق به روش پیمایشی و با هستفاده از لوازم پرسش-نامه، در بین ساکنین مونث 18 سال و بالاتر شهرستان اهواز، در سال 1393 به انجام رسیده هست.


بررسی کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی با استفاده از نسبت‌های مالی در محیط اقتصادی ایران
در این تحقیق از شیو‌ی نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده هستفاده شده و حجم نمونه‌ی مورد مطالعه 384 نفر می‌باشد.


ماهیت و وضعیت حقوقی معامله سفهی
مراحل آماری اون با هستفاده از نرم‌افزار Spss v.16 انجام شده هست.


بررسی رفتار رأی‌دهی جوانان 18 تا 29 سال شهر مشهد با تأکید بر تأثیر شبکه‌های اجتماعی
نتایج نشان داد که از مجموع شرایط مطرح شده متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی (بعد عینی و ذهنی)، تنوع قومی، وضعیت زندگی و تجربه قبلی جرم (آسیب دیدگی) بر ترس از جرم شهروندان تأثیرگذار هستند.

هم‌چنین نتایج نشان داد همه متغیرهای زمینه‌ای (به هستثناء جنس) بر ترس از جرم زنان مؤثرند .بر پايه نتایج حاصله بین متغیرهای ویژگی های محیطی محل زندگی و ویژگی های پیوند محله ای و ترس از جرم زنان رابطه معنادار وجود نداشت.در پایان به تناسب نتایج حاصله راهکارهای اجرایی نیز پیشنهاد گردید


54 out of 100 based on 49 user ratings 74 reviews