ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان


ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی انجام شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان با هستفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع ارزیابی انجام شده هست.


تحلیل محتوای مقایسه‌ای اخبار بخش خبری 20/45 سیمای دو مرکز استانی خراسان رضوی و اصفهان با تاکید بر معیار اخبار توسعه در سه ماه پائیز 1387
جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را کلیه کارآموزان شرکت نماينده در این دوره ها تشکیل می دهند که بر پايه آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 411 نفر کارآموز می باشند، که بر پايه روش نمونه‌گیری طبقه ای ساده، 203 نفر به عنوان نمونه از میان شرکت نمايندگان در دوره های آموزشی انتخاب شدند.


بررسی تطبیقی استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشورهای هند و ژاپن وارائه‌ی پیشنهادهایی برای آموزش و پرورش ایران
به منظور سنجش متغیرهای مورد هستفاده در پژوهش از پرسش‌نامه محقق ساخته ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی بر پايه مدل کریک پاتریک هستفاده شد.


روابط قدرت، ایدئولوژی سازمانی و ورزش بانوان
روایی محتوایی پرسش‌نامه مورد تأیید متخصصان، هستاد راهنما و مشاور برنامه گرفته هست.


جایگاه عدالت تخمینی در سیاست جنایی ایران
پایایی پرسش‌نامه ها بر پايه ضریب آلفای کرونباخ، 91/0 برآورد گردید.


بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس، طایفه عمله، تیره صفی خانی : ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه ای
برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار هستنباطی(تی تک متغیره، تی مستقل و تحلیل واریانس) هستفاده شد.


مطالعه و ارزیابی میزان و نحوه توجه به سیره انبیاء(ع) و معصومین(ع) درکتب جدیدالتألیف فارسی (بخوانیم- بنویسیم) سال 88- 87 در مقایسه باکتب فارسی چاپ
یافته های پژوهش نشان داد که از نظر کارآموزان دوره های آموزشی انجام شده در مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آبدانان بر پايه مدل کریک پاتریک اثربخش بوده هست.


ارزیابی وب‌سایت‌‌های وزارت‌خانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مولفه‌های ارزیابی اِگوِت
نتایج همچنین نشان داد که این آموزش‌ها در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار از اثربخشی مطلوب برخوردار بوده هست.


تبیین دیدگاه مارتین بوبر و نقد دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه سهروردی
بر پايه یافته های جانبی تحقیق، نتایج تی مستقل نشان داد که بین اثربخشی دوره های آموزشی انجام شده بر حسب جنسیت و وضعیت اشتغال تفاوت معنی داری وجود دارد، اما بر حسب نوع شغل تفاوت معنی داری وجود ندارد.

نتایج تحلیل واریانس همچنین نشان داد که بین نظرات افراد در مورد ارزیابی دوره های آموزشی بر پايه مدل کریک پاتریک بر حسب سن و سابقه کار تفاوت معنی داری وجود ندارد.

اما بر حسب گروه آموزشی و میزان تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد.
74 out of 100 based on 74 user ratings 674 reviews