پدیدارشناسی مصلحت - با تاکید بر تجربه زیسته مشارکت در انتخابات


پدیدارشناسی مصلحت - با تاکید بر تجربه زیسته مشارکت در انتخابات
«مصلحت»، این واژه پرکاربرد روزمره، مفهومی هست که برای درک معنای اون در ذهن عامه امت اقدام به انجام این پژوهش کرده ایم.


ایفای دین توسط ثالث
«مصلحت» را در لغت هم معنی «منفعت» و اون چه که متضمن «خیر و صلاح» و دور نماينده «مفسده و ضرر» هست دانسته‌اند لیکن در بررسی‌های نظری تنوع آراء گسترده‌ای بین اندیشمندان علوم انسانی از فلاسفه یونان گرفته تا علمای اسلامی حول این مفهوم مشاهده می‌شود.


پایداری تفاضلی اجزای تعهدی و نقدی سود در پیش‌بینی سودآوری
کنکاش گسترده پژوهشگر برای یافتن مفاهیم و پیشینه های تجربی مرتبط با موضوع تحقیق از اون رو کم نتیجه ماند که همه تعاریف ارائه شده به سطح کلان و حکومتی مصلحت اشاره دارند حال اونکه ما در پی یافتن معنای درک شده مصلحت توسط عامه امت در زندگی روزمره بوده ایم.


بررسی مقابله‌ای عناصر زنجیری گفتار در زبان فارسی و فرانسه
با اینحال تلاش شد با تحدید موضوع مصلحت به مصحلت سنجی در شرایط حساس سیاسی ارتباطی موثق بین موضوع تحقیق و مباحث تئوریکی که تا امروز ارائه شده هست بیابیم.


اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان یزد
در بخش چهارچوب مفهومی اشاره گردید که هر فرد به واسطه عضویت در یک مجموعه فرهنگی به شیوه خاصی محیط پیرامون خود را درک کرده و به اون واکنش نشان می دهد.


طراحی الگوی مطلوب آموزش علوم پایه پنجم ابتدایی، براساس رویکرد سازنده‌گرایی اجتماعی، با استفاده از ابزار چندرسانه‌ای
از اونجا که این محیط پیرامونی خود متاثر از شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هست، فرهنگ نیز در ارتباط تنگاتنگ با سایر حوزه ها از جمله سیاست برنامه می گیرد.


عوامل موثر تبلیغات پیامک در ایران-تهران سال 1387
مجموعه ساخت‌های ذهنی که فرد از اون برای درک جهان هستفاده می‌کند فرهنگ هست و بخشی از این سازه‌ها با محوریت «مصلحت» و «مصلحت سیاسی» در ذهن فرد تکوین یافته هست.


تأثیر آموزش توابع ریاضی در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد سازنده گرایی بر توانایی حل مسأله، سطوح یادگیری از حوزه شناختی و خودکارآ
با توجه به مزیت های روش کیفی و تناسب اون با موضوع تحقیق، با انتخاب روش پدیدارشناسی در طول انجام پژوهش همواره در تلاش برای شناخت واقعی پدیدار مصلحت بوده ایم.


تأثیر روش تدریس (سخنرانی و ایفای نقش) و سبک شناختی (متکی به زمینه و مستقل از زمینه) بر کفایت اجتماعی دانش آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان خمین
در این راستا انجام مصاحبه تا حد زیادی شرایط را برای حصول نتایج مناسب‌تر فراهم می آورد.

در نتیجه با بهره گیری از قواعد نمونه گیری هدفمند، نمونه 16 نفری با توجه به اهداف تحقیق، آگاهانه و برای پوشش دادن تمامی مسأله تحقیق، انتخاب شد.

در نهایت برای هر مشارکت نماينده به ارائه توصیفی فربه پرداختیم که گزارشی دقیق از مهمترین فرموده های مصاحبه شونده با حذف واحدهای معنای اضافی هست.

بر مبنای همین توصیف ها، واحدهای معنایی و تم ها هستخراج شد.

در وهله اول اهم ایده‌‌های مورد نظر مشارکت‌نمايندگان ذیل چند چتر مفهومی قابل جمع شدن بودند: (1) تأثیرپذیری از دیگری مهم، (2) تأثیرپذیری از رسانه‌های جمعی، (3) برخورداری از «ما» و تأثیرپذیری از هویت جمعی، (4) دوگانۀ منافع فردی در برابر مصالح جمعی، (5) سه‌گانه کنش عاطفی، عقلانی، سنتی، (6) عطف نظر به فرآیند/ نتیجه و (7) تغییرپذیری/ ثبات در گام بعد بر پايه رفت و برگشت‌های متعدد، هر مشارکت‌نماينده بر پايه تم‌های معنایی مستخرج بازسازی گردیده و شیوه مصلحت‌اندیشی [یعنی دلایل ترجیح دادن شق مورد نظر هر مشارکت‌نماينده بر سایر شقوق] احصاء شد.

مقوله های هستخراج شده عبارتند از: «عقیده محوری عام گرایانه»، «عقیده محوری خاص گرایانه»، «هدف بیرونی» و «احساس محوری».

طبیعتاً هیچ یک از افراد (به جز شیما) از یک ملاک دلیل واحد برای مصلحت‌سنجی بهره نبرده بودند و این نشان دهنده ماهیت چند وجهی مصلحت در ذهن مشارکت‌نمايندگان بود.

در عین حال و بر پايه غلبه هر کدام از این دلایل بر سه دلیل دیگر، توانستیم افراد را به سه دسته کلی تقسیم نماییم: • احساس گرایان • ارزش‌گرایان • نتیجه گرایان علاوه بر این نکته دیگری نیز از مجموع اطلاعات حاصل‌شده در مورد روند تغییرات در مصلحت‌اندیشی افراد قابل درک بود: به طور کلی می‌توان دو روند کلی را در سیر تکوین مصلحت‌اندیشی مشارکت‌نمايندگان دید: (1) گذار از علقه‌های عاطفی به هستقلال فکری.

(2) گذار از تقلیل گرایی به واقع‌گرایی.

در مورد روند اول می توان فرمود که تقریبا همه مشارکت نمايندگان تحقیق در طول بازه مورد بررسی از مصلحت اندیشی مبتنی بر علقه های عاطفی به الگوی ذهنی خویش که از اون به عنوان هستقلال فکری یاد کردیم رسیده اند.

در مورد روند دوم نیز می‌توان ادعا کرد که مشارکت‌نمايندگان از یک جانبه نگری و مطلق انگاری به حدودی از توازن فکری و واقع گرایی سیاسی دست یافته اند.

به نوعی که می توان از گسترش نوعی عقلانیت عمومی در کلیت اندیشه سیاسی ایشان یاد کرد.
78 out of 100 based on 33 user ratings 458 reviews