بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی مدیران دوره ابتدایی شهر تهران


بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی با عملکرد شغلی مدیران دوره ابتدایی شهر تهران
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین اخلاق ساوقتی و عملکرد شغلی مدیران دوره ابتدایی شهر شهرستان تهران انجام شده هست.


توافق زوجین بر مخالفت با اشتغال یکدیگر
جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه‌ی مدیران و معلمان دوره ابتدایی شاغل در مدارس دولتی دخترانه و پسرانه شهر شهرستان تهران می‌باشدکه از میان اونان 100 نفر مدیر و 300 نفر معلم از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند .


بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی (اتانازی)
برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش نامه‌ی خوداظهاری اخلاق ساوقتی (کرم دخت ، 1389 ) و دگراظهاری عملکرد شغلی مدیران ( موحدی نسب ، 1390 ) هستفاده گردیده هست .


بررسی انواع تجارت متقابل در صنعت نفت ایران
پایایی هر کدام از ابزارها ازطریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برای پرسشنامه اخلاق ساوقتی87/0 و برای پرسشنامه عملکرد شغلی 0/81 به‌دست آمد.


اثربخشی برنامه غنی‌سازی و ارتقا زندگی و درمان عقلانی هیجانی رفتاری بر افزایش رضایت‌مندی زناشویی همسران جانبازان
جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی وآمار هستنباطی مثل آزمون کولموگروف اسمیرنوف به منظور بررسی نرمال بودن داده‌ها، همبستگی گشتاوری پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره گام ‌به گام و هموقت، آزمون t مستقل جهت مقایسه بین میانگین گروه‌های مستقل هستفاده گردید.


بررسی قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران
نتایج نشان داد که بین اخلاق ساوقتی و همه مؤلفه‌های اون با عملکردشغلی مدیران رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.


بررسی رابطه حمایت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران
همچنین عملکرد شغلی مدیران از طریق متغیر اخلاق ساوقتی قابل پیش‌بینی هست.


بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت و تأثیر آن بر ایده حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) و افلاطون
به ازای یک واحد افزایش در میزان هر یک از مؤلفه‌های اخلاق ساوقتی(خودمداری ساوقتی ،خیراندیشی و پایبندی به اصول اخلاقی) به ترتیب(0/623، 0/432 و 0/323 واحد) در عملکرد شغلی افزایش به وجود می‌آید.


بررسی مراکز یادگیری دانش‌آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران
نتایج تحلیل رگرسیون گام به‌گام نیز نشان دادکه از بین مؤلفه‌های اخلاق ساوقتی، مؤلفه خودمداری ساوقتی بیشترین سهم را در تبیین پیش‌بینی عملکرد شغلی مدیران نشان می‌دهد .

نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می‌دهدکه اخلاق ساوقتی و عملکرد شغلی مدیران مدارس برحسب متغیرهای جنسیت و سابقه کار متفاوت هست که میانگین اخلاق ساوقتی و عملکرد شغلی در زنان بیشتر از مردان می‌باشد .
54 out of 100 based on 59 user ratings 134 reviews