بررسی عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49 - 15 ساله ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران


بررسی عوامل موثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49 - 15 ساله ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران
با توجّه به شرایط باروری ایران در طول سه دهه‌ی گذشته، تدوین و اجرای موفّق هر گونه سیاست جمعیّتی، متّکی به ارتقای شناخت ما از رفتارها، ترجیحات و تمایلات فرزندآوری زوجین، شرایط موثّر بر تمایلات فرزندآوری اون‌ها، و شناسایی زیر گروه‌های جمعیّتی دارای تمایلات فرزندآوری پایین و بسیار پایین هست.


بررسی قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران
هدف از این پژوهش بررسی شرایط موثّر بر تمایلات فرزندآوری زنان 49- 15 ساله‌ی شیعه و سنّی ساکن در مناطق روستایی شهرستان کامیاران هست.


بررسی رابطه حمایت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان منطقه 2 تهران
داده‌ها حاصل پیمایشی هست که در تیر و مرداد ماه 1393 در میان 500 خانوار نمونه‌ی مناطق روستایی شهرستان کامیاران صورت گرفته هست.


بررسی مقایسه‌ای مفهوم عدالت و تأثیر آن بر ایده حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) و افلاطون
روش نمونه‌گیری روش‌ خوشه-ای چندمرحله‌ای هست.


بررسی مراکز یادگیری دانش‌آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران
نتایج نشان داد که 44 % از زنان سنّی در مقابل 40 % زنان شیعه فراخوان نموده‌اند که علاوه بر فرزندانی که در وقت تحقیق داشته‌اند، تمایل به داشتن فرزند دیگر دارند.


بررسی اثرات فضایی اماکن ورزشی شهرداری بر محیط شهری اصفهان
از میان زنان شیعه‌ای که تمایل به فرزندآوری داشتند، 62 % اون‌ها 1 فرزند دیگر و تنها 3 % از اون‌ها 3 فرزند دیگر و بیش‌تر می‌‌خواهند.


نقش فراشناخت، هوش و خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه
نسبت‌های متناظر برای زنان سنّی به ترتیب 66/4 % و 1/8 % می‌باشد.


بررسی علل بروز منازعات و تشدید خشونت ها در عراق پس از صدام حسین
نتایج تحلیل دو متغیّره نشان داد که رابطه‌ی معنی-داری بین پایگاه اقتصادی _ اجتماعی، هستفاده از وسایل ارتباط جمعی، هستقلال زنان، سنّ ازدواج و شمار فرزندان در قید حیات و تمایلات فرزندآوری زنان وجود دارد.


مقایسه دقت برآورد توانایی در سوالات چندگزینه ای با بکارگیری مدلهای سوال- پاسخ دو و چندارزشی
نتایج تحلیل چند متغیّره بیانگر این واقعیّت هست که مشخّصه‌های اقتصادی _ اجتماعی به تنهایی نمی‌توانند نقش تعیین‌نماينده‌ای در پیش‌بینی احتمال تمایل داشتن به فرزندآوری داشته باشند.

در واقع ترکیبی از مشخّصه‌های اقتصادی _ اجتماعی، فرهنگی و جمعیّتی تبیین بهتری از تمایلات فرزندآوری زنان شیعه و سنّی به دست می‌دهد (59/9 % در مقابل 67/4 %).
66 out of 100 based on 51 user ratings 1226 reviews