اثربخشی آموزش مهارت‌های خودکنترلی از طریق نمایش عروسکی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای


اثربخشی آموزش مهارت‌های خودکنترلی از طریق نمایش عروسکی بر میزان پرخاشگری کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای
هدف پژوهش حاضر ارزیابی میزان اثربخشی آموزش خودکنترلی با کمک اجرای نمایش عروسکی بر کاهش رفتارهای نافرمانی و پرخاشگری در کودکان دارای نافرمانی مقابله‌ای هست و با روش نیمه تجربیِ پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام پذیرفت.


مقایسه عوامل انسجامی در دو سوره نمل و فجر و ترجمه فارسی آنها
نمونه‌ی پژوهش شامل 27 نفر دانش‌آموز دختر دوره اول دبستان بود که به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین دانش آموزان دختر دوره اول دبستان (پایه‌های اول تا سوم) شهر اراک انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه واگذار گردیدند.


بررسی دیدگاه‌های متخصصان در مورد تمرکززدایی و ارائه الگوی مناسب جهت کاهش تمرکز در نظام برنامه‌ریزی درسی آموزش و پرورش ایران
گروه آزمایش، طی ده جلسه 30 دقیقه‌ای آموزش مهارت‌های خودکنترلی با روش اجرای نمایش عروسکی را دریافت کردند.


بررسی رابطه بین منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به-زیستی روانشناختی در دانشجویان دختر دانشگاه یزد
لوازم مورد هستفاده در این مطالعه؛ پرسشنامه آخنباخ فرم والد CBCL جهت سنجش رفتارهای نافرمانی و پرخاشگری و عروسک دستکشی برای اجرای نمایش‌های عروسکی بوده هست.


بررسی شیوع کودک آزاری و ارتباط آن با وضعیت روان شناختی والدین
نتایج تحلیل کوواریانس برای داده‌های حاصل از پیش‌آزمون- پس‌آزمون نشان داد که آموزش مهارت‌های خودکنترلی با روش اجرای نمایش عروسکی به‌طور معناداری بر کاهش پرخاشگری و علائم نافرمانی مقابله‌ای دانش آموزان گروه گواه موثر بوده هست.


‍ بررسی تطبیقی میزان استفاده و رضامندی خبرنگاران ،سردبیران ودبیران خبر واحد مرکزی خبر و خبرگزاری ایرنا از اینترنت


تبیین جامعه شناختی تعارضات همسران در خانواده‌های شهر شیراز


66 out of 100 based on 41 user ratings 1016 reviews