ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌ی پالایشگاه شازند بر ظرفیت توانمندی جوامع محلی پیرامون


ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه‌ی پالایشگاه شازند بر ظرفیت توانمندی جوامع محلی پیرامون
ظهور و ورود تکنولوژی‌های صنعتی و صنایع سنگین از جمله نفت و گاز در جوامع دگرگونی‌هایی را در وضعیت اون منطقه پدید می‌آورد.


امکان سنجی و اولویت بندی استقرار شعب در صنعت بانکداری از طریق تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP
تا چند دهه‌ی پیش عملکرد این صنایع فقط از طریق شاخص‌های اقتصادی و ثروت و با تاکید بر اشتغال و درآمدزایی بررسی می‌شد اما اخیرا آثار و پیامدهای اجتماعی احداث این صنایع توجه پژوهشگران و محققان را به خود جلب کرده هست.


بررسی ارتباط بین نابرابری جنسیتی با شکاف جنسیتی امید به زندگی سالم
از اونجایی که توسعه‌ فرآیندی پویا و پایدار برای افزایش ظرفیت‌ها و توانمندسازی جوامع و تغییرات بهینه در جهت بهبود زندگی افراد هست، پژوهش حاضر با ارزیابی تاثیرات اجتماعی پالایشگاه شازند قصد بررسی تاثیر این صنعت بر توانمندی جامعه‌ی محلی را دارد.


تبیین و مقایسه‌ی نظریه‌ی انسان‌شناسی ابن‌مسکویه و فروید و استنتاج دلالت‌های تربیتی این دو نظریه
بنابراین توانمندی با دو بعد عاملیت و ساختار موقعيت‌ها و با شاخص‌های ظرفیت اجتماعی، ظرفیت اقتصادی، ظرفیت انسانی، ظرفیت اکولوژیکی، ظرفیت کالبدی و ساختار موقعيت‌ها با ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی و با لوازم پرسش‌نامه و مصاحبه‌ی نیمه‌ساوقت‌یافته مورد سنجش برنامه گرفت.


رضایت از رابطه زناشویی از رهگذر کنش اخلاقی
جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمام ساکنین روستاهای کزاز، قدمگاه، جمال‌آباد، اکبرآباد (جامعه روستایی) و شهر شازند (جامعه شهری) بوده هست که از طریق فرمول کوکران حجم نمونه 367 نفر برآورد شده و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله می‌باشد.


تحلیل و مقایسه مبانی فلسفی- تربیتی نظریه های پیشرفتگرایی و بازسازی اجتماعی در آموزش و پرورش و دلالت های تربیتی آن در نظام آموزش و پرورش ایران
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ظرفیت اجتماعی با میانگین 51/2، اقتصادی با 73/2، انسانی با 49/2 سپس احداث پالایشگاه در حد متوسط و ظرفیت کالبدی با میانگین 06/2، اکولوژیکی با 54/1 و ساختارموقعيت‌ها با 98/1 در سطح بسیار ضعیف و نامطلوبی برنامه دارد.


بررسی سه متغیر زبانی شیوه بیان، صورت‌های ارجاعی (ضمایر) و القاب در مکتوبات مولانا
در مجموع میزان توانمندی جوامع تحت تاثیر پالایشگاه در حد متوسط و رو به پایین می‌باشد و تا سطح مطلوب فاصله‌ی بسیار زیادی دارد؛ به عبارت دیگر فقدان ارتباط ارگانیک بین صنعت نفت و جامعه‌ی محلی سبب بی‌تاثیر بودن اون بر توانمندی جامعه‌ی محلی گردیده هست.


بررسی ‌رابطه ‌خلاقیت‌ سازمانی ‌و‌ توانمند‌سازی مدیران و معاونان ادارات آموزش و پرورش استان تهران


بررسی تلفیق هوش موسیقیایی و کلامی (در آموزش زبان فارسی دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهرستان بابل)


78 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews