نقش BAS و BIS-FFFS در نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی


نقش BAS و BIS-FFFS در نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی سوگیری شناختی
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقش BAS و BIS-FFFS در نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی با توجه به اثرات میانجی سوگیری شناختی هست.


بررسی تحول دینداری و شناخت زنان در ایران معاصر
240 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و سپس به این پرسش نامه ها جواب دادند : مقياس سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتاري کارور و وايت ، نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تفسیر و پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN).


تاثیر فعالیت برون‌گرا بر برخی از شاخص‌های التهابی و فاکتورهای انعقاد خون افراد غیر فعال
برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری هستفاده شد .


بررسی ساختارهای گزارش خبری تلویزیونی در شبکه‌های cbs, abc, zdf ,cnn
ارزیابی مدل ساختاري با هستفاده از شاخص هاي مجذور کاي، نسبت مجذورکای به درجه آزادي، ریشه میانگین مربعات خطای برآورد، ریشه میانگین مربعات باقی مانده هستاندارد شده ، شاخص نیکویی برازش، شاخص برازش مقایسه ای، شاخص برازندگی فزاینده و شاخص توکر - لوئیس نشان داد که سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعال سازی رفتاری اثرات معنی داری بر روی اختلال اضطراب اجتماعی به واسطه سوگیری شناختی دارد.


بررسی میزان رضایتمندی نابینایان از خدمات کتابخانه‌ای نابینایان استان آذربایجان شرقی
یافته ها از برازندگی مناسب ساختار فرضی بین متغیرهای پژوهش حمایت کرد.


بررسی تاثیر هیپنوتیزم در کاهش اضطراب رقابتی و افزایش عملکرد ورزشی ورزشکاران رزمی‌کار
با تکیه بر این یافته ها می توان دریافت ، سوگیری شناختی می تواند نقش واسطه ای قابل توجهی بین سیستم های مغزی رفتاری و اختلال اضطراب اجتماعی ایفا کند.


بررسی کارآیی و مقایسه مدلهای اوهلسان و شیراتا برای پیش‌بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران


فرایند بزهکاری نوجوانان و جوانان از منظر جرم شناسی


54 out of 100 based on 39 user ratings 914 reviews