مطالعه گرایش جوانان به رابطه خارج از چارچوب ازدواج دو جنس و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن


مطالعه گرایش جوانان به رابطه خارج از چارچوب ازدواج دو جنس و عوامل اجتماعی فرهنگی مرتبط با آن
روابط دختر و پسر خارج از چارچوب به عنوان رفتاری فرهنگی و اجتماعی پدیده نسبتاً جدیدی هست که در سال‏های اخیر ابعاد تازه‏ای یافته هست.


ارزیابی میزان موفقیت سیستم های اطلاعاتی مالی دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از مدل تعدیل‌شده دلون و مکلین
با این وجود آمار و اطلاعات اندکی درباره این پدیده وجود دارد و پژوهش‏های اندکی در مورد اون انجام شده هست.


شناسایی مولفه‌های هویت ملی در برنامه‌های درسی بر اساس روش بنیادبخشی نظریه
پژوهش حاضر با هدف مطالعه گرایش به رابطه با جنس مخالف خارج از چارچوب ازدواج و شرایط اجتماعی و فرهنگی مرتبط انجام شده هست.


امکان‌سنجی آموزش از راه دور خانواده توسط انجمن اولیاء و مربیان از دیدگاه مدیران و کارشناسان این انجمن و مدیران و کارشناسان موسسه آموزش از ر
روش انجام این پژوهش پیمایش و نمونه تحقیق 300 نفر از جوانان تهرانی هست.


بررسی مقایسه‌ای عملکرد حافظه فعال دیداری /فضایی و حافظه فعال کلامی و رابطه‌ی آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهر قز
با مرور ادبیات تحقیق شرایط موثر بر نگرش به رابطه با جنس مخالف مشخص شدند که عبارتند از: دینداری، میزان هستفاده از رسانه‏ها، نگرش خانواده به رابطه با جنس مخالف، گرایش به فرهنگ جهانی و تأثیر گروه مرجع بر فرد.


سنجش دانش، نگرش، مهارت و عملکرد مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استان اصفهان در زمینه تغییر و مدیریت تغییر
یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد بیش از نیمی از پاسخگویان نگرش مثبتی به رابطه با جنس مخالف دارند.


تبیین و مقایسه‌ی جایگاه خلاقیت و جامعه‌پذیری در فرایند تعلیم و تربیت از دیدگاه غلامحسین شکوهی و میرعبدالحسین نقیب‌زاده
همچنین هستفاده از رسانه‏های داخلی و دینداری دارای رابطه معکوس و معنادار با نگرش به رابطه با جنس مخالف هستند در حالی که هستفاده از رسانه‏های خارجی، گرایش به فرهنگ جهانی، تأثیر گروه مرجع و نگرش خانواده دارای رابطه مستقیم و معنادار با نگرش به رابطه با جنس مخالف هستند.


امکان‌سنجی به كارگيري ارزشیابی کیفی پیشرفت تحصیلی در مدارس ابتدایی شهر بیرجند (سال تحصيلي 88-87)
تحلیل رگرسیون نشان داد که تنهای متغیرهای نگرش خانواده، نگرش گروه مرجع، گرایش به فرهنگ جهانی، میزان هستفاده از روزنامه/مجله در معادله باقی مانده و 39 % از واریانس نگرش به رابطه با جنس مخالف را تبیین می‏نمايند.


حافظهء تاریخی و هویّت دینی: پژوهشی در میان جوانان شهر تهران60 out of 100 based on 15 user ratings 590 reviews