تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر کیفیت ارتباطات چهره به چهره از نظرمادران در شهر تهران


تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر کیفیت ارتباطات چهره به چهره از نظرمادران در شهر تهران
شبکه‌های اجتماعی یکی از با نفوذترین تکنولوژی‌های جدید ارتباطی هست که همه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر عظمت نفوذ خود برنامه داده و به نوعی همه ابعاد حیات فردی و جمعی ما متاثر از این تکنولوژی ارتباطی‌ هست .


تعلیق در انفساخ قرارداد
در این پژوهش تاثیر هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (فیس بوک) بر کیفیت ارتباطات چهره به چهره از نظر مادران در شهر شهرستان تهران مورد بررسی برنامه گرفته هست .


بررسی ارتباط کمال گرایی، جزم اندیشی و راهبردهای مقابله شناختی با قدرت گرایی در جمعیت ورزشکار و معلم
جامعه آماری در این پژوهش کلیه مادران شهر شهرستان تهران به تعداد 3817464نفر، حجم نمونه 384، روش تحقیق از نوع پیمایشی و به صورت نمونه گیری گلوله برفی بوده که یک روش نمونه گیری غیر احتمالی برای مواقعی هست که واحدهای مورد مطالعه براحتی قابل شناسایی نباشند،ابزارجمع آوری داده ها از پرسشنامه و داده های خام پژوهش با هستفاده از نرم افزار spss به دست آمده هست.


مطالعه علل تغییر گفتمان بخشی از دفتر تحکیم وحدت از همراهی با نظام به تعارض با آن (1384-1376)
بدین منظور 4 فرضیه مطرح شد1-از نظرمادران هستفاده از شبکه اجتماعی مجازی بررشد مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره تاثیر دارد2- از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر رشد مهارت های غیرکلامی تاثیر دارد3- از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر کاهش مهارت گوش دادن در فرد تاثیر دارد 4- از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر کاهش ارتباط فرد با جمع تاثیر دارد .


بررسی و مقایسه اختلالات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی تحت سرپرستی سازمان بهزیستی و خانواده‌های عادی شهر تهران
در فرضيه اول نتایج تحقیق با توجه به آزمون t مشاهده شده برابر با (17/83) می باشد لذا فرض صفر رد می شود .


جهانی‌سازی و اندیشه سیاسی متفکران عرب (1409 - 1427ه.ق/1989 - 2007م)
با سطح اطمینان 95% و آلفای 5 % ، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (0/394و 0/492) برنامه مي گيرد.


اثربخشي رفتاردرماني ديالکتيکي گروهي در کاهش نشانه‌هاي افسردگي دانشجويان مشهد
در نتیجه می توان فرمود از نظرمادران هستفاده از شبکه هاي اجتماعی مجازی بررشد مهارت های کلامی در ارتباط چهره به چهره تاثیر دارد.


تهیه ابزار رایانه‌ای سنجش استعداد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان
در فرضيه دوم طبق آزمون t مشاهده شده برابر با (48/06) می باشد و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح اطمینان 95% و آلفای 5 % ، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (1/69و 1/58 ) می باشد درنتيجه از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر رشد مهارت های غیرکلامی تاثیر دارد.


مقایسه تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه و فن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب
در فرضيه سوم طبق آزمون t مشاهده شده برابر با (38/05) می باشد و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح اطمینان 95% و آلفای 5 % ، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله (1/15و 1/03) می باشد در نتیجه می توان فرمود از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر کاهش مهارت گوش دادن در فرد تاثیر دارد.

در فرضيه چهارم طبق آزمون t مشاهده شده برابر با (9/87) می باشد و فرض صفر رد می شود به عبارتی با سطح اطمینان 95% و آلفای 5 % ، در منحنی نرمال میانگین بین فاصله ( 0/286و 0/191) برنامه مي گيرد.

در نتیجه از نظرمادران هستفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر کاهش ارتباط فرد با جمع تاثیر دارد.
54 out of 100 based on 39 user ratings 164 reviews