شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی صادق‌آباد بافق)


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی صادق‌آباد بافق)
جاذبه های طبیعی گردشگری یکی از سرمایه های اصلی هر کشور یا هستان برای توسعه اکوتوریسم به شمار می رود.


مقایسه تحلیل محتوای برنامه‌های تلویزیونی شبکه آموزش در دروس حرفه و فن و زبان انگلیسی پایه دوم راهنمایی بر اساس معیارهای فیلم آموزشی مطلوب
در میان منابع متنوع گردشگری ایران، کویرها و بیابانها از جاذبه های خاصی برخوردار هست و هریک دارای ویژگیهای تاریخی- فرهنگی و طبیعی خاص خود هستند که می تواند مانند بسیاری از کشورهای آسیایی سالانه اکوتوریستهای فراوانی را جذب کرد.پژوهش حاضر در نظر دارد با شناسایی و اولویت بندی ویژگیها و جاذبه های بیابانی و کویری که می تواند بعنوان شرایط موٍثر در جذب گردشگران خارجی به این مناطق باشد را مورد بررسی برنامه دهد.


بررسی ماهیت و آثار حقوقی نقض جزیی تعهد در حقوق ایران و انگلستان
براین پايه با توجه به نظریات و تئوریهای موجود بر مبنای محرک ها و انگیزه های جذب، شرایط جذب نماينده ویژگیها ی از یک مقصد هست که مسافرمی تواند به انگیزه های کششی جواب دهندومتغیرهای اقتصادی،اجتماعی، محیطی وطبیعی و فرهنگی را در بر می گیرد.


ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران
این پژوهش به مطالعه موردی مناطق بیابانی و کویری منطقه صادق آباد بافق پرداخته هست.


گرایش به ازدواج مجدد زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر مشهد در سال 1387 و عوامل موثر بر آن
از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی از نظر هدف کاربردی هست.


«حق» و «قانون»، «دولت» و «ملت» در شعر عصر مشروطه
جامعه آماری گردشگران خارجی ورودی به منطقه صادق آباد تا آخرآبان سال 1393 و 200 گردشگر خارجی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده هست.


تحلیل محتوای کتاب های ادبیات فارسی از منظر هویت ملی در دوره راهنمایی با استفاده از روش آنتروپی شانون
لوازم جمع آوری داده ها پرسشنامه و جهت تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی و آزمون فریدمن هستفاده شده هست.


مسوولیت بین المللی دولت صاحب پرچم ناشی از ناوبری دریایی
نتایج حاصل از تحلیل عاملی شاخص ها را به 7 عامل با % واریانس تجمعی 83/56 تقلیل داده هست و عامل ها به عامل درمانی، طبیعی ، ورزشی-تفریحی، خدماتی- زیرساختی،اطلاع رسانی و تبلیغات، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نامگذاری شده اند.


نقش آسیب پذیری شناختی در ایجاد ترس در دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان ملایر
همچنین آزمون فریدمن نشان داد مهمترین عامل از نظر گردشگران، عامل اجتماعی که شاخص امنیت را در خود جای داده هست و با میانگین رتبه ای 10/6 در رتبه اول می باشد.سپس شرایط طبیعی با میانگین رتبه ای 08/6 و عامل ورزشی- تفریحی با میانگین رتبه ای 32/4بالاترین اهمیت را در جذب گردشگران به مناطق بیابانی و کویری صادق آباد دارند.
72 out of 100 based on 27 user ratings 602 reviews