بررسی اثر بخشی روش کاوشگری مور و پاژیل در آموزش مفاهیم محصولات نفت خام شیمی سال اول متوسطه


بررسی اثر بخشی روش کاوشگری مور و پاژیل در آموزش مفاهیم محصولات نفت خام شیمی سال اول متوسطه
در این پژوهش به بررسی تاثیر هستفاده از روش کاوشکری مور و پاژیل بر میزان یادگیری در حیطه شناختی دانش‌آموزان پسر سال اول متوسطه شهرستان بناب پرداخته شده هست.


اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری گروهی بر کاهش میزان اشتیاق و بهبود کیفیت زندگی معتادان به مواد افیونی تحت درمان نگهدارنده با متادون
در این راستا از میان 11 دبیرستان پسرانه دولتی شهرستان بناب یک مدرسه بصورت تصادفی ساده انتخاب شد.


بررسی مقایسه‌ای تفکر انتقادی و خودکارآمدی دانشجویان رشته‌های هنری و غیرهنری
دو کلاس هم‌سطح از دانش‌آموزان سال اول این مدرسه به روش تصادفی خوشه‌ای تک‌مرحله ای به عنوان گروه کنترل و گروه آزمایش برگزیده شدند که تعداد دانش‌آموزان هر کلاس 30 نفر بود.


تحلیل نگرش مکاتب فلسفی به آموزشهای زیست‌محیطی
در طی هشت جلسه، دانش-آموزان گروه آزمایش مباحث مربوط به محصولات نفت خام را به روش کاوشگری مور و پاژیل آموزش دیدن در حالی که گروه کنترل، آموزش این مفاهیم را در همین تعداد جلسه با روش تدریس سنتی تجربه کردند.


امکان‌سنجی ایجاد کمیته حسابرسی صاحبکار در ایران
طرح آزمایشی در این پژوهش از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود.


وجودشناسی جامعه و بازتاب آن در دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناختی
ابزارهای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان، آزمون‌های محقق ساخته بود که روایی محتوایی اون توسط اساتید و معلمان مجرب تایید و پایایی سوالات پیش‌آزمون و پس‌آزمون با هستفاده از فرمول کودر-ریچاردسن21، به ترتیب 823/0 و 896/0 بدست آمد.


بررسی و مقایسه رضایت شغلی و مشکلات روانشناختی معلمین دانش آموزان عقب‌مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی در مدارس شهرستان خرم‌آباد
داده‌ها با هستفاده از روش آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار هستنباطی تحلیل کواریانس و آزمون تی برای مقایسه میانگین‌های مستقل مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن‌لا
نتایج نشان داد میزان یادگیری دانش‌آموزان در حیطه شناختی و در تمامی سطوح یادگیری بلوم تفاوت معناداری با همدیگر داشت و دانش‌آموزانی که به روش کاوشگری آموزش دیده بودند، عملکرد بهتری در آزمون نهایی داشتند.


رابطه ویژگی‌های قبل از عرضه اولیه سهام و عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه، در بورس اوراق بهادار تهران.
همچنین در سه مورد از پنج مبحث انتخاب شده به عنوان زیرمولفه‌های محتوایی، عملکرد دانش‌آموزان گروه آزمایش به صورت معناداری بهتر از عملکرد دانش‌آموزان گروه کنترل بود.

از این رو هستفاده از روش کاوشگری مور و پاژیل در آموزش مفاهیم شیمی به دانش‌آموزان، پیشنهاد می‌شود.
66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews