مقایسه ابعاد عشق و طرحواره جنسی در سه دوران نامزدی، عقد و ازدواج


مقایسه ابعاد عشق و طرحواره جنسی در سه دوران نامزدی، عقد و ازدواج
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در دوران نامزدی، عقد و ازدواج بوده هست.


بررسي رابطه‌ي بين ويژگي‌هاي سازمانهاي نوروتيك با ابعاد سبك رهبري و جو سازماني
این پژوهش از نوع علمی – مقایسه ای بود که در اون ابعاد عشق و طرحواره های جنسی در 270 زوج شامل (180 زن و 90 مرد) موردمقایسه برنامه گرفته هست.


مطالعه تطبیقی دیدگاه دبیران و دانش آموزان در خصوص چگونگی رعایت معیارهای سازماندهی محتوای درس تاریخ ایران و جهان در دوره متوسطه (شهرستان کاش
روش نمونه گیری تصادفی ساده بود و گردآوری داده ها با هستفاده از فرم کوتاه پرسشنامه نگرش به عشق هندریک و هندریک و پرسشنامه طرحواره جنسی زنان و مردان اندرسون و سیرانوسکی صورت گرفت و داده ها با هستفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی برنامه گرفت و از آزمون تحلیل واریانس چند متغییره مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری (با تأکید بر حقوق ایران)
نتایج نشان داد که بین ابعاد عشق در دروان نامزدی، عقد و ازدواج در زنان تفاوت معنی داری وجود دارد.


مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و ميزان استرس بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز(M.S) و عادي
معنی داری در سطح (0/01)، اما بین ابعاد عشق در دوران نامزدی، عقد و ازدواج در مردان تفاوت معنی داری مشاهده نشد.


زمان دستوری و نمود در زبان فارسی: رویکردی شناختی
همچنین نتایج حاکی از این بود که بین طرحواره های جنسی زنان در دوران نامزدی، عقد و ازدواج در سطح 0/01تفاوت معنی داری وجود دارد و در مردان نیز در زمینه طرحواره در بین سه دوران در سطح 0/01 تفاوت معنی داری وجود دارد.


تاثیر آموزش مهارتهای خود نظم بخشی بر شادکامی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستانی


بررسی استانداردهای جهانی اسناد الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس استانداردهای اسناد الکترونیکی برای آرشیو ملی ایران


54 out of 100 based on 19 user ratings 944 reviews