ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در ایران -مطالعه موردی: پلیس جامعه محور تهران و مقایسه آن با پلیس جامعه محور در آمریکا


ارزیابی اجرای رویکرد پلیس جامعه محور در ایران -مطالعه موردی: پلیس جامعه محور تهران و مقایسه آن با پلیس جامعه محور در آمریکا
پلیس جامعه محور الگوی جدید پلیسی هست که در اون امنیت با مشارکت امت صورت می‌پذیرد.


مطالعه تطبیقی دیدگاه دبیران و دانش آموزان در خصوص چگونگی رعایت معیارهای سازماندهی محتوای درس تاریخ ایران و جهان در دوره متوسطه (شهرستان کاش
اهداف اصلی اون کاهش جرم و ارتقاء احساس امنیت در جامعه هست.


تأثیر نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری (با تأکید بر حقوق ایران)
مشارکت شهروندان و ارائه راه حل ابتکاری برای حل مشکلات از جمله شاخصه‌های این رویکرد هست.


مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و ميزان استرس بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز(M.S) و عادي
در پژوهش حاضر ابتدا دوره‌های مختلف پلیسی در کشور آمریکا و ایران بیان و سپس نحوه اجرای رویکرد پلیس جامعه محور شهرستان تهران با تجربه پیاده سازی این رویکرد در شهرهای بزرگ آمریکا مانند نیویورک، شیکاگو، لس‌اونجلس و واشنگتن با هدف شناسایی کاستی‌ها بررسی و مقایسه شده هست.


زمان دستوری و نمود در زبان فارسی: رویکردی شناختی
نوع تحقیق پایان نامه تطبیقی و روش اون توصیفی– تحلیلی مبتنی بر روش چهارگانه جرج بردی هست و داده‌ها به صورت اسنادی و کتابخانه‌ای جمع آوری شده هست.


تاثیر آموزش مهارتهای خود نظم بخشی بر شادکامی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستانی
برابر فرضیه پژوهش سه مولفه: تمرکز زدایی در ساختار پلیس، هستفاده از راهبرد حل مسئله و مشارکت شهروندان در برنامه‌های پلیس به عنوان شرایط موثر در نهادینه شدن رویکرد پلیس جامعه محور تعیین شده هست.


بررسی استانداردهای جهانی اسناد الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس استانداردهای اسناد الکترونیکی برای آرشیو ملی ایران
یافته‌ها نشان می‌دهد که پلیس آمریکا به خوبی هر سه مولفه را در رویکرد جامعه محوری عملیاتی نموده و پلیس ایران نتوانسته اون را اجرا نماید؛ لذا رویکرد موصوف در پلیس آمریکا نهادینه شده و در پلیس ایران و شهر شهرستان تهران نهادینه نشده هست.


بررسی و مقایسه میزان و شیوع رفتارهای خودآزارانه در دو گروه کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر مراکز روزانه آموزشی شهر تهران
همچنین به رغم انجام برخی اقدامات، پلیس جامعه محور شهرستان تهران و در کل ایران بر پايه الگو و مبانی نظری این حوزه، اجرایی نشده و در نحوه اجرا نتوانسته از تمام ظرفیت‌های اجتماعی هستفاده نماید.


میزان تشخیص و توانایی تولید اصطلاح‌های زبان فارسی در بین فارسی آموزان خارجی در سطح متوسط و پیشرفته
عدم مشارکت شهروندان و نهادها، کلی و سراسری بودن برنامه‌ها، عدم حمایت قوای سه‌گانه از رویکرد، متمرکز بودن ساختار پلیس و عدم توجه به ریشه یابی مسائل و حل اون، از جمله موانع نهادینه شده این رویکرد در پلیس ایران و شهرستان تهران بوده و تصویب رویکرد در مجلس و پیش بینی بودجه برای اون، تهیه طرح ارتقاء امنیت عمومی با رویکرد جامعه محوری، اصلاح ساختار پلیس و تشکیل کمیته‌های پیشگیری از جرم محلی از جمله راهکارها برای نهادینه شدن پلیس جامعه محور در ایران و شهرستان تهران هست.
66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews