اثر سازماندهی تمرین بر یادگیری مهارت پیچیده دریبل بسکتبال و عدم تقارن کارکردی در اندام فوقانی دختران 10 تا 12 سال


اثر سازماندهی تمرین بر یادگیری مهارت پیچیده دریبل بسکتبال و عدم تقارن کارکردی در اندام فوقانی دختران 10 تا 12 سال
تحقیق حاضر با هدف اثر ساوقتدهی تمرین بر یادگیری مهارت پیچیده دریبل بسکتبال و عدم تقارن کارکردی در دو دست دختران 10 تا 12 سال انجام شد.


مقايسه ويژگيهاي شخصيتي و ميزان استرس بيماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز(M.S) و عادي
بدین منظور، 60 دختر با دامنه سنی 10 تا 12 سال با روش نمونه گیری در دسترس، از دو آموزشگاه شهرستان قم انتخاب شدند.


زمان دستوری و نمود در زبان فارسی: رویکردی شناختی
تمام شرکت‌نمايندگان راست دست و همگی در ورزش بسکتبال و اجرای دریبل مبتدی بودند.


تاثیر آموزش مهارتهای خود نظم بخشی بر شادکامی دانش‌آموزان دختر اول دبیرستانی
برای تعیین دست برتر، از پرسشنامه دست برتری ادینبرگ هستفاده شد.


بررسی استانداردهای جهانی اسناد الکترونیکی و تهیه پیش‌نویس استانداردهای اسناد الکترونیکی برای آرشیو ملی ایران
آزمودنی‌هابه صورت تصادفی در 6 گروه تمرینی با دست برتر، دست غیر برتر، دسته‌ای با ترتیب برتر– غیربرتر، دسته‌ای با ترتیب غیر برتر– برتر، انتقالی از راست به چپ و انتقالی از چپ به راست برنامه گرفتند.


بررسی و مقایسه میزان و شیوع رفتارهای خودآزارانه در دو گروه کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر مراکز روزانه آموزشی شهر تهران
در این تحقیق برای برآورد یادگیری و تعین میزان شاخص عدم تقارن از مقدار وقت لازم برای اجرای مهارت دریبل پیچیده با یکی از دست ها، با عبور از 6 مانع به شکل مارپیچ در مسیر رفت و برگشت، هستفاده شد.


میزان تشخیص و توانایی تولید اصطلاح‌های زبان فارسی در بین فارسی آموزان خارجی در سطح متوسط و پیشرفته
آزمون‌ها در سه مرحله، پیش-آزمون، یادداری فوری و یادداری تاخیری انجام گردید.


بررسی میزان تأثیر آموزش نگارش بر مکاتبات اداری کارمندان
تجزیه و تحلیل داده‌ها با هستفاده از تحلیل واریانس دوعاملی انجام گردید.


سنجش ميزان گرايش به رفتارهاي ونداليستي و بررسي برخي از عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر آن در بين دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر اروميه در سال تحصي
نتایج بین‌گروهی نشان داد که بین میزان یادگیری و عدم تقارن کارکردی، پس از تمرینات دست برتر ، دست غیربرتر، دسته‌ای (برتر- غیربرتر و غیربرتر- برتر) و انتقالی (راست به چپ و چپ به راست) در هر سه مرحله تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

به طوری‌که، اثراصلی گروه و تعامل گروه و مراحل در یادگیری مهارت دریبل با دست راست و چپ و عدم تقارن کارکردی، در هر دو مرحله یادداری فوری و یادداری تاخیری، معنی‌دار نشده هست، در حالی‌که نتایج درون‌گروهی، تفاوت معنی‌داری را بین مراحل نشان می‌دهد که نشان دهنده یادگیری مهارت در همه گروه هاست.

بنابراین تمرین با انواع مختلف آرایش تمرینی در این پژوهش اگرچه سبب یادگیری مهارت پیچیده دریبل بسکتبال شده، اما تفاوتی در ارائه برنامه‌های تمرینی مختلف وجود نداشته هست.

انجام تحقیقات بیش تر در این رابطه برای رسیدن به نتیجه قطعی، ضروری به نظر می رسد.
72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews