رابطه تفکرات غیر منطقی و سبک‌های هویت با رشد اخلاقی


رابطه تفکرات غیر منطقی و سبک‌های هویت با رشد اخلاقی
تعیین رابطه بین تفکرات غیر منطقی و سبک های هویت با رشد اخلاقی می باشد.


بررسی مقایسه‌ای محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی و مجله‌های فارسی کودکان (منتشره در سال 1386) در میزان پرداخت به نمادهای ایرانی
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی هست.


طرح و تبیین مبانی هستی شناسی معرفت حجمی در مقابل معرفت‌های درختی و ریزوماتیک و دلالت‌های آن برای تدریس
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دختران نوجوان دبیرستانی منطقه 18 شهر شهرستان تهران هست که در سال تحصیلی 93-92 در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند (که حدود 800 نفر می باشند).


بررسی رابطه برخورداری از خدمات روستامهد با رشد اجتماعی کودکان روستایی 6-3 سال شهرستان ورامین (سال 1387)
حجم نمونه با هستفاده از جدول کرجسی و مورگان (1975) برای مطالعه 260 نفر انتخاب شد.


نسبت‌های مالی و متغیر‌های اقتصادی موثر در ارزیابی سلامت و ثبات مالی شرکت‌های بیمه در ایران
داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخص های مرکزی و محاسبه ضریب همبستگی) و آمار هستنباطی ( ضریب همبستگی و رگرسیون) تجزیه و تحلیل شد.


اصل استقلال اعتبار اسنادی بانکی از قرارداد پایه و اسثتنائات آن
ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه هست که شامل: 1-پرسشنامه ی تفکرات غیر منطقی «جونز» 2-سبک های هویت « برزونسکی» 3-رشد اخلاقی « ما » می باشد.


رابطه بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه سه شهر تهران
نتایج نشان داد که بین باور های غیر منطقی و رشد اخلاقی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.


بررسی انگیختگی واژگانی در زبان فارسی نوشتاری دو مقطع زمانی با فاصله دویست سال (دویست سال پیش و مقطع کنونی)
همینطور بین سبک هویت اطلاعاتی، هنحجاری و تعهد با رشد اخلاقی رابطه مثبت و مستقیم مشاهده شد ، اما بین سبک هویت سردرگم با رشد اخلاقی رابطه منفی و معکوس بدست آمد.


بررسی سیرتحول جایگاه و وظایف معلم در اندیشه تربیتی آکویناس،روسو،دیویی و لیوتار
همه رابطه ها در سطح آلفای 5% از نظر آماری معنادار هست و فرض صفر رد می شود.

همچنین رشد اخلاقی با سبک هویت هنجاری و سردرگم دارای بیشترین همبستگی هست هر چند با سایر سبک ها و باور های غیر منطقی نیز دارای رابطه معنادار هست.

هر چه دانش آموزان دارای باور های غیر منطقی بیشتری باشند رشد اخلاقی اونها کمتر هست و دانش آموزانی که دارای سبک هویت سردرگم می باشند از نظر رشد اخلاقی در سطح پایینی می باشند.

باور های غیر منطقی در کنار سبک های هویت قدرت پیش بینی رشد اخلاقی را نداشته هست.
54 out of 100 based on 59 user ratings 734 reviews