بررسی رابطه میان سبک مدیریت مدیران مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران و میزان رضایت شغلی معلمان براساس تئوری Z


بررسی رابطه میان سبک مدیریت مدیران مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران و میزان رضایت شغلی معلمان براساس تئوری Z
هدف از پژوهش حاضر " بررسی رابطه میان سبک مدیریت مدیران مدارس ابتدایی دولتی شهر شهرستان تهران و میزان رضایت شغلی معلمان برپايه سبک مدیریت Z "می باشد.جامعه آماری اون تمام معلمان و مدیران مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران(1206 مدیر و 16832 معلم) در نظر گرفته شد.


به کارگیری نقشه‌های مفهومی در زبان فارسی
بر پايه جدول کرجسی و مورگان، تعداد 453 نفر(35 مدیر و 418 معلم) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند.


قتل ناشی از تخلفات رانندگی در حقوق ایران
روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و لوازم پژوهش شامل پرسشنامه هستاندارد رضایت شغلی(امیری،1391) و پرسشنامه سبک مدیریت Z آیدین(2012) بوده هست و هر دو از پایایی بسیار بالایی برخوردار بودند.میزان پایایی پرسشنامه اول با در نظر گرفتن روش آلفای کرونباخ93/0 و پرسشنامه دوم85/0 بدست آمد.


بررسی تأثیر مقابله‌درمانگری بر افسردگی، افکار خودکار و بهزیستی روانی دانشجویان دختر خوابگاههای دانشگاه ارومیه
اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از آمار توصیفی و هستنباطی - از آزمون t هستودنت برای گروه های مستقل ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل برنامه گرفت.


تحلیل گفتمان‌شناسی گزیده‌ای از سرودهای ملی کشورهای جهان
نتایج زیر به دست آمد ه نشان داد که نمره ی رضایت شغلی در گروه سبک مدیریت Z بالا بیشتر از سبک مدیریت Z پایین هست.بین هر کدام از شش مؤلفه اصلی سبک مدیریت Z یعنی ارزشیابی ناپیوسته و کنترل غیر رسمی، تصمیم گیری با توافق جمعی، گرایش به ارتقا شغلی کند و مسیر شغلی نیمه تخصصی، توجه به کارمند، هستخدام بلند مدت مدیران و مسئولیت فردی) با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد ونتایج حاصل ازجدول ضرایب شیب نشان می دهد به ترتیب سهم متغیر گرایش به ارتقا شغلی کند و مسیر شغلی نیمه تخصصی با ضریب283/0 و متغیرتصمیم گیری با توافق جمعی با ضریب 263/0 ومتغیرمسئولیت فردی با ضریب 157/0 در پیش بینی متغیر رضایت شغلی بیشتر هست.


بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی، مهارت اجتماعی و مسائل رفتاری دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس مجری طرح ارزشیابی توصیفی و سنّتی شهر مشهد


بررسی روش‌های آگاه‌سازی و دانش‌افزایی زنان خانه‌دار شهر ایلام در زمینه حفاظت از محیط زیست


60 out of 100 based on 35 user ratings 410 reviews