طراحی اهداف ومحتوابرای دوره‌ی نوآموزی دبیران دوره متوسطه درراستای آموزش نانوتکنولوژی


طراحی اهداف ومحتوابرای دوره‌ی نوآموزی دبیران دوره متوسطه درراستای آموزش نانوتکنولوژی
هدف از پژوهش حاضر طراحی اهداف ومحتوابرای دوره‌ی نوآموزی دبیران دوره متوسطه درراستای آموزش نانوتکنولوژیمی‌باشد.نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری،شامل کلیه اساتید، معلمان و دانشجویانیاست که با نانوفناوری آشنایی و سابقه‌ی تدریس کتابهای دبیرستان را دارند و 108 نفر از اون‌ها با روش نمونه‌گیری هدفمند بهعنواننمونهآماریانتخاب شدند.


بررسی روش‌های آگاه‌سازی و دانش‌افزایی زنان خانه‌دار شهر ایلام در زمینه حفاظت از محیط زیست
لوازم گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه نظرسنجی محقق‌ساختهاست که شامل 6 هدف و 30 محتوا می‌باشد.


مطالعه کج‌فهمی معلمان شیمی در مفهوم آنتروپی در کتاب درسی شیمی دبیرستان
در این پرسش‌نامه میزان علاقه‌مندی دبیران نسبت به محتواهای پیشنهادی برای درج در دوره‌ی نوآموزی نانو برای معلمان سنجیده شده هست.


بررسی علل عدم استفاده از وسایل و مواد آموزشی توسط دبیران مدارس راهنمایی پسرانه و دخترانه شهر قرچک به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهت استفاد
رواییصوری و محتوایی پرسشنامه بر پايه نظرات 7نفر از اساتید و متخصصان حوزه نانو انجام شد.


بررسی معنایی افعال مرکب اندام بنیاد در زبان فارسی: رویکردی شناختی
پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ950/0 بدست آمد که بیانگر پایایی عالی اون می باشد.


بررسي و مقايسه ميزان و نوع استفاده از اينترنت در رابطه با سلامت روان و عملکردتحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دوم دبيرستانهاي شهر تهران
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS هستفاده گردیدسپس در دو سطح آمار توصیفی و هستنباطی، تجزیه و تحلیل صورت گرفته هست.


تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی
درآمارتوصیفی فراوانی، % فراوانی و میانه پاسخ‌ها برای هر کدام از محتواها محاسبه گردید و در آمار هستنباطی از آزمون‌های کروسکال والیس و ویلکاکسوناستفاده شده هست.


نيازسنجي آموزشي مديران مدارس دولتي شهر سمنان به منظور طراحي و تدوين برنامه‌هاي آموزشي جهت ارتقاء مهارتهاي شغلي آنان
نتایج تجقیق نشان داد که همه‌ی محتواهای پیشنهادی مورد علاقه‌ی معلمان می‌باشد همچنین رشته‌ی تحصیلی، رشته‌ی تدریس و سابقه‌ی تدریس معلمان بر میزان علاقه‌مندی اون‌ها در مورد برخی از محتواها تأثیر داشته هست.


بررسی تطبیقی ساختار و محتوای سایتهای واحد مرکزی خبر و شبکه خبر، نیمه بهمن تا نیمه اسفند 8772 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews