بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری بانک رفاه


بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری بانک رفاه
در دنیای پیچیده و رقابتی امروز، ساوقت‌ها همواره برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار با یکدیگر رقابت می‌نمايند.


مقایسه باورهای غیرمنطقی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی شهر تهران
بنابراین توجه به بازارگرایی، امری حیاتی برای ساوقت‌ها به شمار می‌رود.


بررسی روند تحولات "جمعیت مؤسسه‌ای" کشور طی سال‌های 1345 تا 1385
هدف از نگارش تحقیق حاضر، بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری موسسه مالي رفاه شهر شهرستان تهران می‌باشد.


بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی (مطالعه موردی شهر تهران)
تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی محسوب می‌شود.


اثر بانکداری الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانکداری ایران
لوازم گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه هست که برای طراحی اون از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی هستفاده شد.


تاثیرات قدرت‌یابی اسلام گرایان در ترکیه بر روابط ایران و ترکیه و تبعات آن در خاورمیانه (2002-2008)
پرسشنامه مورد نظر در دو بخش بازارگرایی و عملکرد تجاری طراحی شد.


بررسی میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر مشهد
برای سنجش بازارگرایی ابعاد مشتری‌محوری، رقیب-محوری و هماهنگی به کار گرفته شدند.


راهبردهای زبانی ایجاد سلطه و اقتدار
جامعه آماری تحیق حاضر، 350 نفر از کارکنان موسسه مالي رفاه می‌باشند که بابهره‌گیریاز فرمول حجم نمونه به 184 نفر تقلیل یافتند.


بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی
نتایج حاصل از بکارگیری آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن بیانگر تاثیر معنادار بازارگرایی و ابعاد اون بر بهبود عملکرد تجاری موسسه مالي ملت بود.

ضمن اینکه مشتری‌محوری به عنوان مهمترین بعد انتخاب شد.

در پایان نیز با هستفاده از آزمون دوحمله‌ای وضعیت موجود متغیرها مورد بررسی برنامه گرفتند که تمامی اون‌ها بجز مشتری‌محوری در سطح مطلوبی برنامه گرفتند.
66 out of 100 based on 21 user ratings 746 reviews