بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران مدارس دوره متوسطه شهر اقلید


بررسی رابطه بین تفکر استراتژیک و عملکرد مدیران مدارس دوره متوسطه شهر اقلید
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تفکر هستراتژیک و عملکرد مدیران مدارس بود.


اثر بانکداری الکترونیکی بر رشد ارزش افزوده خدمات صنعت بانکداری ایران
جامعه آماری روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی هست و شامل کلیه مدیران مدارس شهر اقلید که با هستفاده از روش سرشماری همه اون ها به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند.


تاثیرات قدرت‌یابی اسلام گرایان در ترکیه بر روابط ایران و ترکیه و تبعات آن در خاورمیانه (2002-2008)
لوازم پژوهش شامل پرسشنامه تفکر هستراتژیک گلدمن(2005) و پرسشنامه عملکرد مدیران بوده هست که هر دو از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند(پایایی پرسشنامه تفکر هستراتژیک 0/93و عملکرد مدیران 0/945).


بررسی میزان و عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه شهر مشهد
نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تفکر هستراتژیک و همه مولفه های اون با عملکرد مدیران(0/401= r و 0/01 ≥ p) وجود دارد و تفکر هستراتژیک مدیران می تواند حداقل بیش از پانزده % عملکرد مدیران را تبیین نماید.


راهبردهای زبانی ایجاد سلطه و اقتدار
هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مولفه های تفکر هستراتژیک مولفه "تفکر مفهومی " بیشترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران دارد

بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افزایش امید به زندگی و کاهش احساس تنهایی در مردان بازنشسته کانون بازنشستگان شهرستان ممسنی


78 out of 100 based on 63 user ratings 638 reviews

روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت‌پذیری در دانش آموزا
شناخت انسان از دیدگاه اسلام و فلسفه پراگماتیسم و مقایسه اهداف آموزشی مبتنی بر هر یک از آنها در تعلیم و تربیت
بررسی رابطه اجتناب شناختی و پردازش پس رویدادی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
تبیین آسیب‌پذیری‌های روانی بر اساس سبک‌های دلبستگی
بررسی رابطه بین میزان مشارکت‌دهی معلمان در تصمیم‌گیری‌های آموزشی و پرورشی توسط مدیران با رضایت شغلی معلمان
بررسی نگرش مدیران و دبیران مراکز پیش دانشگاهی دولتی استان مازندران درباره کتابخانه‌های آموزشگاهی (مراکز پیش دانشگاهی)
تأثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش‌آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش‌پذیر
نیازسنجی آموزشی کارکنان پایور شعب بانک مسکن استان خوزستان
بررسی رابطه سبک دلبستگی با کیفیت زناشویی زنان شاغل با توجه به مدت زمان ازدواج آنها
*