منبع: جزیره دانش

اينترنت شبكه‌ي اطلاع‌رساني بسيار گسترده‌اي است كه هر لحظه بر گستردگي آن افزوده مي‌شود. اگر در اين دنياي گسترده‌ي اطلاعات ديجيتال درباره‌ي ايران و ايراني جست و جو كنيم، به چه چيزهايي دست پيدا مي‌كنيم؟ بياييد چند كليدواژه را در كاوشگر گوگل بيازماييم. اگر عبارت "invented in Persia " (اختراع شده در ايران باستان) را وارد كنيم، به برخي از نوآوري‌هاي ايرانيان در زمينه‌هاي گوناگون دست پيدا مي‌كنيم. البته، شمار نوآوري‌هاي ايراني بيش از اين است و به جست و جوي بيشتر نياز دارد.Invented in Persia (Persian innovation)

1. The first windmill was invented in Persia around 600 A.D.

2. Poker was also invented in Persia

3. Backgammon (nard) invented in Persia

4. Santour was invented in Persia

5. Qanat was invented in Persia

6. An earlier form of air conditioning was invented in Persia

7. Polo game was invented in Persia , some 500 years B.C.

8. Algebra was invented in Persia

9. In the 1400's, body armor was invented in Persia

10. Marzipan was actually invented in Persia

11. The oud, a pear-shaped stringed instrument invented in Persia 1300 years ago

12. The game of chess was invented in Persia

13. Vexilloid (flag like standard) invented in Persia

14. The popular Venetian blinds were actually invented in Persia

15. Wine was invented in Persia

16. During the Persian Empire , around 500 BC, people first began to use the abacus

17. Trousers were invented in Persia

18. Marbling was first invented in Persia

19. Ghazals are poetic love songs invented in Persia a thousand years ago

20. AFAIK the concept was invented in Persia

21. Noria invented in Persia

22. Firuzabad is the earliest surviving example of the use of the squinches, suggesting that this architectural technique was probably invented in Persia

23. Pudding invented in Persia

24. Water wheel invented in Persia

25. The CRUCIFORM MOSQUE, a new form invented in Persia

اكنون مي‌توانيد كاوش خود را با كليد واژه‌هاي ديگري ادامه دهيد:

1. خاستگاه آن ايران است: " originated in persia "

2. خاستگاه آن ايران است: " originated in iran "

براي پيدا كردن برابر فارسي واژگان انگليسي مي‌توانيد از پايگاه‌هاي زير بهره ببريد:

کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
2.
کد:
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید